Selvitys: Suomen musiikkitoimiala näyttäytyy miesvaltaisena

Music Finlandin teettämä tuore esiselvitys osoittaa, että täydelliseen tasa-arvoon sukupuolten välillä on musiikkialalla vielä matkaa.

Music Finlandin tilaama esiselvitys sukupuolijakaumista työ- ja luottamustehtävissä musiikkialalla osoittaa, että erityisesti musiikkialan yritysten ja yhdistysten hallitusten jäsenet sekä ylintä päätäntävaltaa käyttävät johtajat ovat pääosin miehiä.

Esiselvitys laadittiin taustatiedoksi Musiikki & Median yhteydessä pidettyyn työpajaan, jossa keskusteltiin tasa-arvon ja diversiteetin toteutumisesta musiikkialalla Suomessa. Työpajassa myös luotiin perusteet teeseille tasa-arvon ja diversiteetin edistämiseksi musiikkialalla. Music Finlandin järjestämä työpaja oli jatkoa vuosittaiselle Musiikkialan naistenklinikka -tapahtumalle, jonne tänä vuonna oli kutsuttu musiikkialan toimijat sukupuolesta, taustasta ja työnkuvasta riippumatta. 

Tasa-arvoisuuden, yhdenvertaisuuden ja diversiteetin edistämiseksi laaditut teesit editoidaan lopulliseen muotoonsa työpajan osallistujista koostuvan pienemmän työryhmän kesken, ja ne julkaistaan Music Finlandin verkkosivuilla loka-marraskuun vaihteessa. Sen jälkeen tavoitteena on saada koko ala sitoutumaan näihin sekä musiikkialan organisaatioiden että yksityishenkilöiden toimintaa ohjaaviin periaatteisiin.

"Music Finlandin tilaama selvitys on tärkeä avaus tasa-arvon edistämiseen musiikkialalla. Selvitys osoittaa, että vaikka musiikki ja muu kulttuuri kuuluvat periaatteessa kaikille, alaa koskevat päätökset tehdään suurelta osin miesten voimin. Musiikkialalla olisikin hyvä pohtia, minne naiset katoavat, jos 40 prosenttia alan työntekijöistä mutta vain pieni osa johtotehtävissä toimivista on naisia. Kysymys on tärkeä paitsi tasa-arvon, myös koko alan kannalta: päätöksiä tulisi tehdä sellaisen joukon voimin, joka edustaa paremmin myös musiikin tekijöitä ja kuluttajia", dosentti Hanna Ylöstalo (YTT) arvioi selvitystä.


Esiselvitys: musiikkialan valta kasaantuu miehille

Music Finland teetti syksyllä 2017 esiselvityksen musiikkitoimialan sukupuolitasa-arvosta. Jyväskylän Yliopiston tohtorikoulutettavan Ilona Rimpilän toteuttamassa esiselvityksessä tarkasteltiin työpaikkojen ja -tehtävien jakautumista sukupuolen mukaan alan eri toimijoiden osalta. Mukana tarkastelussa oli kaikkiaan 1914 työpaikkaa ja luottamustehtävää musiikkialan järjestöistä, yrityksistä, orkesterikentältä, festivaaliorganisaatioista sekä korkeakoulutuksen piiristä. Freelancerit ja pienyrittäjät rajautuivat siis tämän selvityksen ulkopuolelle. Julkisista lähteistä – verkkosivuilta, vuosikertomuksista sekä tilastoista – kerättyjä tietoja täydennettiin suorilla kyselyillä. Osa tiedoista on vuodelta 2016, kun taas joiltakin osin tieto on ollut ajantasaista ja kertonut elokuun 2017 tilanteen.

Selvityksen valossa musiikkitoimiala näyttäytyy varsin miesvaltaisena. Työllistävyyden osalta sukupuolijakauma on suhteellisen tasainen: alan työpaikoista hieman yli 40 prosenttia on naisten hallussa. Tosin ainoa naisvaltainen sektori on festivaaliorganisaatiot, joiden pysyvistä työntekijöistä naisia oli vajaat 60 prosenttia.

Suomen musiikkialan työpaikat sukupuolen mukaan

Tilanne kuitenkin muuttuu, kun tarkastellaan erilaisten työtehtävien jakautumista. Sukupuolijakaumaa selvitettiin kokonaistyöllistävyyden lisäksi päättävien tehtävien osalta: tarkastelussa olivat hallituspaikat, hallitusten puheenjohtajat, intendentit, toimitusjohtajat ja toiminnanjohtajat sekä taiteelliset johtajat.

Suomen musiikkialan työpaikat työtehtävien ja sukupuolen mukaan

Suomen musiikkitoimialalla valta kasaantuu miehille. Hallituspaikoista yli 70 prosenttia ja hallitusten puheenjohtajuuksista lähes 85 prosenttia on miesten hallussa. Toimitus- ja toiminnanjohtajista vain noin neljännes on naisia, mutta orkesterikentän intendenteistä vastaavasti naisia on selvä enemmistö (yli 60 prosenttia). Festivaalien ja orkestereiden taiteelliset johtajat ovat pääosin miehiä.

Alla vielä tarkemmat kuvaajat musiikkialan työpaikkojen ja luottamustehtävien jakaantumisesta sukupuolittain. Tiedot on esitetty niiltä osin kuin ne ovat saatavilla. Yritysten joukosta  on nostettu tarkasteluun mukaan erikseen levy-yhtiöt, joista on mukana 133 työntekijää.

Esiselvityksestä tarkemmin