Taiteen välittävän portaan toimialaselvitys

create31. 01. 2013

Outi Raatikainen (Pink Eminence)
Taiteen välittävän portaan toimialaselvitys. Musiikin, kirjallisuuden, tanssin ja kuvataiteen välittäjäporras 2012
Music Finland – Tunnuslukuja ja tutkimuksia 3, tammikuu 2013. ISSN 2243-0210.

Taiteen välittävän portaan toimialaselvitys toteutettiin Music Finlandin Vaahto-hankkeessa syksyllä 2012. Työn tavoitteena oli musiikin ja tanssin vapaalla kentällä sekä kirjallisuuden ja kuvataiteen alalla työskentelevän välittävän portaan määrän, työtilanteen, ansiotason ja tulonmuodostuksen selvittäminen. Välittäjäporras määriteltiin kattamaan taiteilijoihin ja artistiryhmiin suorassa sopimussuhteessa olevat, heidän uraansa eri tavoin pitkäjänteisesti edistävät toimijat kuten agentit, ohjelmatoimistot, galleristit, managerit tai artists’ management -hoitajat: ”Välittäjä on taho, jonka toiminta tai elinkeino perustuu taiteellisen työn myyntiin tai ostamiseen toimeksi antaneen osapuolen kanssa tehdyn sopimuksen perusteella. Toimeksiantaja voi olla taiteellista työtä tekevä tai sitä omassa toiminnassaan hyödyntävä taho.”

Tietoa saatiin kahdella eri menetelmällä: henkilöhaastatteluin ja verkkokyselynä. Tallenteita kyselyyn tuli 97 kappaletta, vastaajina yrityksiä, yhdistyksiä, osuuskuntia ja freelancereita. Vastanneiden toimijoiden määrää voi pitää huomattavana suhteessa alan ydintoimijoiden määrään, joka voidaan arvioida enintään noin 300 henkilön laajuiseksi.

Suurin osa verkkokyselyyn vastanneista oli yrityksiä. Alan yritykset ovat hyvin nuoria ja välittäjäporras on keskittynyt pääkaupunkiseudulle, vaikka monet toimivat valtakunnallisesti ja myös kansainvälisesti. Välitettävissä artisteista lähes puolet oli muusikoita. Vastaajat uskoivat siihen, että välittäjäportaassa voi saavuttaa riittävän ansiotason, asiakkuudet ovat kannattavia ja että liiketoiminnassa on kasvupotentiaalia. Kansainvälistyminen ja vienti edellyttävät välittäjäportaan olemassaoloa kaikilla taiteen aloilla.

Selvitys osoitti, että eri taiteen aloilla välittäjäportaan roolit alan arvoketjussa eroavat toisistaan riippuen kunkin alan liiketoiminnan laajuudesta ja kehitysvaiheesta sekä julkisen rahoituksen merkityksestä alalla.

Kaikkien välittäjäportaan edustajien mielestä menestymisen lähtökohtana ovat:

• kontaktit, verkostot ja suhteet kotimaassa ja ulkomailla
• viennissä välittäjäporras, jolla on suuri tietämys oman taiteen alan kansainvälisestä toiminnasta
• intohimo sisältöihin ja niiden syvä tuntemus
• lahjakkaat artistit ja valtava työnteko
• rautainen talous-, verotus- ja sopimusosaaminen.

Tulokset välittävät alan tekijöiden intohimoa oman alansa sisältöihin. Tilanne toki vaihtelee: musiikki ja kirjallisuus vaikuttavat välittäjäportaan osalta selkeästi vahvemmilta kuin kuvataide ja tanssi. Tosin kuvataiteessa traditionaalinen galleriatoiminta elää. Isona ja yhteisenä viestinä välittäjäportaan toimijoilta kehittäjille on toive luottamuksesta heidän omaan osaamiseensa ja tietoonsa siitä, kuinka juuri heidän alaansa tulisi kehittää.

PDF-julkaisu