Suomalaisen klassisen musiikin vientiselvitys

create11. 06. 2012

Jari Muikku (Digital Media Finland)
Suomalaisen klassisen musiikin vientiselvitys
Music Finland – Tunnuslukuja ja tutkimuksia 1, toukokuu 2012. ISSN 2243-0210

Selvityksen tavoitteena on määritellä klassisen musiikin vientiin liittyvä keskeinen käsitteistö sekä luoda tiivis yleiskatsaus suomalaisen klassisen musiikin viennin nykytilaan ja kehitysnäkymiin keväällä 2012. Selvityksessä kootaan yhteen alan keskeisten toimijatahojen näkemyksiä suomalaisen klassisen musiikin vientitoiminnasta. Lisäksi siinä esitetään arvioita tulevaisuuden kehitystrendeistä ja näkemyksiä Music Finlandin roolista suomalaisen klassisen musiikin viennissä.

Selvitys jakaantuu kolmeen eri osaan. Aluksi tarkastellaan klassisen musiikin viennin keskeisiä tuotteita, millä tavoin tuotteita viedään ja ketkä ovat viennin keskeisiä toimijaryhmiä. Toisessa osassa määritellään tarkemmin klassisen musiikin vientiä ja sitä koskevaa terminologiaa siten, että aiheesta käytävällä keskustelulla olisi mahdollisimman yhtenäinen ja objektiivisesti määritelty pohja. Selvityksen kolmannessa osassa tarkastellaan suomalaisen klassisen musiikin viennin nykytilaa sekä kehitysnäkymiä. Lopuksi esitetään yhteenvetona selvityksessä esiin nousseiden seikkojen perusteella keskeiset havainnot ja johtopäätökset.

Klassisen musiikin viennin päämuodot ovat teosten ja niiden esitysten sekä esiintyvien taiteilijoiden vieminen. Vienti tapahtuu yleensä joko elävien esitysten tuottamisena tai ääni- ja kuvatallenteiden vientinä. Merkittävimpiä alan kaupallisia toimijoita ovat musiikkikustantajat, äänitetuottajat ja agentuurit.

Klassisen musiikin viennin luonne on kaksijakoinen. Ensinnäkin on vientiä, joka on luonteeltaan kaupallista ja jonka pääasiallisena tavoitteena on tuottaa taloudellista voittoa sitä harjoittaville yhtiöille. Toiseksi on vientiä, joka ei ole luonteeltaan ensisijaisesti kaupallista vaan jonka pääasiallisena tavoitteena on kerryttää aineetonta pääomaa vientitoimintaa harjoittaville tahoille.

Kaupallista vientiä harjoittavat kaupalliset yritykset, jotka pyrkivät myymään tuotteitaan joko suoraan kohdemaissa oleville kuluttajille tai paikallisten yritysyhteistyökumppanien kautta. Aineettoman pääoman kerryttämiseen tähtäävässä toiminnassa ei tavoitella ensisijaisesti taloudellista voittoa vaan joko mahdollisimman laajaa ja myönteistä julkisuutta kuten kulttuuriyhteistyössä tai kohdennettua julkisuutta kuten alan eri tahojen harjoittamassa kansainvälisessä toiminnassa.

Suomalaisen klassisen musiikin viennin haasteet liittyvät ennen kaikkea vaikean taloudellisen tilanteen aiheuttamiin resurssien pienenemiseen sekä äänitetuotannon ja jakelun murrokseen. Eri tahojen harjoittaman tukitoiminnan osalta toivotaan aiempaa selkeämpää tuen kohdistamista valikoituihin yksittäisiin hankkeisiin.

Music Finlandin rooli suomalaisen klassisen musiikin viennissä tulisi olla selvitystä varten haastateltujen tahojen mielestä puitteiden luomisessa ja alan eri tahojen toiminnan tukemisessa erityisesti tiedottamisessa. Lisäksi Music Finlandin toivotaan yhdistävän toiminnassaan Fimicin vaaliman klassisen musiikin sisältöosaamisen ja henkilösuhdeverkoston, sähköisen viestinnän mahdollisuudet sekä erilaisten uusien avausten ideoinnin.

PDF-julkaisu