Musiikkialan talous Suomessa 2014

create15. 10. 2015

Juha Koivisto & Mervi Luonila (Taideyliopiston Sibelius-Akatemia)
Musiikkialan talous Suomessa 2014
Music Finland – Tunnuslukuja ja tutkimuksia 10, lokakuu 2015, ISSN 2243-0210

Julkaisussa selvitetään musiikkialan talouden rahallinen kokonaisarvo Suomessa vuonna 2014. Arvon määrittämisessä keskitytään musiikkialan suppeaan klusteriin eli alan ytimeen. Ydin muodos­tuu kolmesta keskeisestä, rahavirtoja luovasta sektorista: elävä musiikki, tekijänoikeus­korvaukset sekä äänitteiden vähittäismyynti. Lisäksi kokonaisarvoon on laskettu musiikkialalle jaettavat apu­rahat ja musiikin koulutus.

Suomen musiikkialan talouden rahallinen kokonaisarvo oli vuonna 2014 856,2 miljoonaa euroa. Useam­man kasvuvuoden jälkeen kokonaisarvo kääntyi lievään 1,4 % laskuun edelliseen vuoteen 2013 verrattuna, jolloin vastaava lukema oli 868,7 miljoonaa euroa.

Elävä musiikki muodostaa edelleen merkittävän osuuden kokonaisarvosta (50 %) ja on siten edel­leen suomalaisen musiikkialan rahallisesti suurin sektori (431,9 milj. euroa) hienoisesta lasku­suh­danteesta (–1,6 %) huolimatta. Musiikkialan talouden kokonaisuudessa lasku ilmenee selvimmin äänitetyn musiikin sektorilla, joka laski 14,1 % rahallisen arvon ollessa 57,8 miljoonaa euroa.

Kuvatusta äänitetyn musiikin laskusta huolimatta tekijänoikeuskorvaukset jatkoivat nousu­suhdan­netta 2,8 % nousulla, ja olivat nyt 84,2 miljoonaa euroa. Apurahojen osalta selvityksessä huomi­oi­tiin ensimmäisen kerran yksityisten säätiöiden apurahamyönnöt Tilastokeskuksen tuottamien tie­tojen perusteella aikaisemmin käytetyn arvioluvun sijaan. Lisäksi selvityksessä huomioitiin valtion tuki tapahtumille ja festivaaleille. Uuden laskentatavan mukaan apurahat tuovat alalle 24,7 mil­joo­naa euroa. Koulutuksen arvoksi on arvioitu aikaisempien selvitysten tapaan 270 miljoonaa euroa. Käytetty tieto perustuu Tilastokeskuksen vuonna 2012 tekemään arvioon musiikkialan koulutuksen arvosta vuonna 2011.

Selvityksen tilasi Music Finland ja sen toteuttivat Taideyliopiston Sibelius-Akatemiasta Juha Koivisto ja Mervi Luonila.

PDF-julkaisu

Summary in English