Esiselvitys sukupuolijakaumista työ- ja luottamustehtävissä musiikkialalla

create16. 10. 2017
Jyväskylän yliopiston tohtorikoulutettavan Ilona Rimpilän toteuttamassa esiselvityksessä tarkasteltiin työpaikkojen ja -tehtävien jakautumista sukupuolen mukaan alan eri toimijoiden osalta.

Music Finland on teettänyt esiselvityksen musiikkitoimialan sukupuolitasa-arvosta. Jyväskylän yliopiston tohtorikoulutettavan Ilona Rimpilän toteuttamassa esiselvityksessä tarkasteltiin työpaikkojen ja -tehtävien jakautumista sukupuolen mukaan alan eri toimijoiden osalta. Esiselvitys osoittaa, että erityisesti musiikkialan yritysten ja yhdistysten hallitusten jäsenet sekä ylintä päätäntävaltaa käyttävät johtajat ovat pääosin miehiä.

Mukana tarkastelussa oli kaikkiaan 1914 työpaikkaa ja luottamustehtävää musiikkialan järjestöistä, yrityksistä, orkesterikentältä, festivaaliorganisaatioista sekä korkeakoulutuksen piiristä. Freelancerit ja pienyrittäjät rajautuivat siis tämän selvityksen ulkopuolelle. Julkisista lähteistä – verkkosivuilta, vuosikertomuksista sekä tilastoista – kerättyjä tietoja täydennettiin suorilla kyselyillä. Osa tiedoista on vuodelta 2016, kun taas joiltakin osin tieto on ollut ajantasaista ja kertonut elokuun 2017 tilanteen.

Selvityksen valossa musiikkitoimiala näyttäytyy varsin miesvaltaisena. Työllistävyyden osalta sukupuolijakauma on suhteellisen tasainen: alan työpaikoista hieman yli 40 prosenttia on naisten hallussa. Tosin ainoa naisvaltainen sektori on festivaaliorganisaatiot, joiden pysyvistä työntekijöistä naisia oli vajaat 60 prosenttia.


Suomen musiikkialan työpaikat sukupuolen mukaan


Tilanne kuitenkin muuttuu, kun tarkastellaan erilaisten työtehtävien jakautumista. Sukupuolijakaumaa selvitettiin kokonaistyöllistävyyden lisäksi päättävien tehtävien osalta: tarkastelussa olivat hallituspaikat, hallitusten puheenjohtajat, intendentit, toimitusjohtajat ja toiminnanjohtajat sekä taiteelliset johtajat.


Suomen musiikkialan työpaikat työtehtävien ja sukupuolen mukaan


Suomen musiikkitoimialalla valta kasaantuu miehille. Hallituspaikoista yli 70 prosenttia ja hallitusten puheenjohtajuuksista lähes 85 prosenttia on miesten hallussa. Toimitus- ja toiminnanjohtajista vain noin neljännes on naisia, mutta orkesterikentän intendenteistä vastaavasti naisia on selvä enemmistö (yli 60 prosenttia). Festivaalien ja orkestereiden taiteelliset johtajat ovat pääosin miehiä.

Alla vielä tarkemmat kuvaajat musiikkialan työpaikkojen ja luottamustehtävien jakaantumisesta sukupuolittain. Tiedot on esitetty niiltä osin kuin ne ovat saatavilla. Yritysten joukosta  on nostettu tarkasteluun mukaan erikseen levy-yhtiöt, joista on mukana 133 työntekijää.

Suomen musiikkialan työtehtävät sektorin ja sukupuolen mukaan
Tutkimuksen tekijä

Ilona Rimpilä

Ilona Rimpilä, FM, on Jyväskylän yliopiston tohtorikoulutettava, jonka väitöstutkimus käsittelee suomalaisten muusikoiden työelämää. Hän on tutkinut aiemmin naispuolisten muusikoiden uratarinoita ja on itse työskennellyt freelancer-muusikkona yli 15 vuoden ajan.