LIVEMX-vientituki

Sisällysluettelo

Music Moves Europen tukema LIVEMX-hanke pyrkii vaalimaan monipuolisempaa ja kestävämpää musiikkisektoria rahoituksella, joka on suunniteltu vastaamaan eurooppalaisen musiikkiekosysteemin erityistarpeisiin. Hanke toteutetaan EU:n Luova Eurooppa -ohjelman alla.

Luethan LIVEMX-tukien kriteerit ja hakuohjeet tarkasti ennen hakemista. Laajempi ohjeistus löytyy hankkeen sivustolta.

Kenelle tuki on tarkoitettu?

Tuki on tarkoitettu julkisille tai yksityisille organisaatioille, jolla on oikeuskelpoisuus. Hakijan tulee olla asua jossain EU:n 27 jäsenvaltiosta tai EU:n ulkopuolisesta maassa, joka kuuluu Luova Eurooppa -ohjelmaan. Organisaation pitää olla myös perustettu vähintään vuotta ennen hakemuksen jättöpäivää. Hakijalla tulee olla todistettavaa näyttöä siitä että hän työskentelee alalla, jolla on merkitystä jätetyn ehdotuksen kannalta.

Projektien tulee:

 1. noudattaa EU:n poliittisia etuja ja prioriteetteja; ja,
 2. luoda eurooppalaista lisäarvoa (kerrotaan tarkemmin hakemuksessa):
 • Hankkeen päävaiheen yhteisillä tai yhteistyötoimilla, jotka varmistavat että projektin keskeiset hyödyt, opit ja lopputuotteet levitetään laajasti eri maihin;
 • Luomalla projektituloksia, jotka ovat siirrettävissä muihin maihin ja tuleviin toteuttajiin tai skaalautuvia muihin Luova Eurooppa -ohjelmaan osallistuviin maihin kuin niihin, joita kehitetään ja testataan projektin päävaiheessa.

Tietoa rahoitettavista vientihankkeista

LIVEMX:n rahoittamien musiikkivientihankkeiden tulee vastata vähintään yhteen kolmesta alla kuvatusta haasteesta. Hankkeiden odotetaan tarjoavan ratkaisuja näihin haasteisiin joko pilotoimalla uusia lähestymistapoja, tarjoamalla taitoja, koulutusta ja osaamisen kehittämistä ja/tai luomalla uutta, julkisesti saatavilla olevaa tietoa ja osaamista. Tulosten tulisi hyödyttää eurooppalaisten artistien ja ammattilaisten vientikapasiteettia.

 1. Musiikin viennin kehittäminen yhteistyönä. Haasteena on suunnitella tehokkaita ja vaikuttavia lähestymistapoja rajat ylittävään yhteistyöhön ja liiketoiminnan kehittämismahdollisuuksiin, jotka olisivat Luova Eurooppa -ohjelman osallistujamaiden artistien, musiikintekijöiden ja ammattilaisten ulottuvilla.
 2. Uuden musiikin ja uusien artistien kansainvälinen promotoiminen innovatiivisilla tavoilla. Haasteena on tarjota uusia ja innovatiivisia tapoja ulkomaiseen promootioon; sellaisia jotka poikkeavat nykyisistä artistien ja julkaisujen promootiomalleista. Luoda ja kehittää yleisöjä ulkomailla tehden passiivisista kuuntelijoista aktiivisia seuraajia, lipunostajia sekä jopa superfaneja.
 3. Ammattiverkostojen kehittäminen ja uusien markkinoiden ymmärtäminen. Haasteena on tarjota artisteille ja ammattilaisille heidän taustastaan ja alkuperämaasta (kuitenkin Luova Eurooppa -ohjelmaan osallistuva maa) riippumatta osallistavia, saavutettavia ja relevantteja ammatillisia verkostoitumismahdollisuuksia sekä oivalluksia kohdemarkkinoista, jotka huomioivat artistien ja ammattilaisten kokemus- ja taitotason sekä vaalivat paikallisia, alueellisia ja genrekohtaisia verkostoja.

Projektin sekä sen budjetin ja toteutuksen suunnittelussa tulee muistaa seuraavat säännöt:

 • Voittoa tavoittelemattomuus: LIVEMX-apurahaa saava organisaatio ei voi tuottaa voittoa projektistaan.
 • Ei kaksoisrahoitusta: kaksoisrahoitus on tiukasti kielletty. Sama hanke voi saada vain yhden avustuksen EU:n budjetista.

Perustellakseen hakemansa apurahan, hakijan on toimitettava kustannusarviot seuraavista budjettiluokista.

 • Henkilökunta
 • Alihankinnat
 • Matka- ja majoituskulut
 • Laitteet
 • Muut tavarat, työt ja palvelut

Kustannusarvion on oltava arvio hankkeen todellisista kustannuksista. Kulujen on oltava:

 • Kohtuulliset / ei liialliset
 • Johdonmukaiset hakemuksessa ehdotettujen toimintojen kanssa sekä tarpeelliset

Tuet ovat kooltaan 60 000, 40 000 tai 20 000 euroa.

Hakeminen ja infotilaisuus

Jokaisen hakijan on täytettävä ja toimitettava hakemuslomake, joka koostuu yhdestä asiakirjasta. Tähän asiakirjaan sinun on sisällytettävä hakijaa koskevat hallinnolliset tiedot, ehdotetun hankkeen/toimen kuvaus (arviointikriteerien mukainen), viralliset lausunnot ja suunniteltu budjetti.

Huomioi hakemusta lähettäessäsi:

 • Eräpäivä: 6.1.2024 klo 23.59 mennessä
 • Hakemus on toimitettava sähköisesti tämän linkin kautta.
 • Hakemus tulee tehdä englanniksi
 • Hakemuksessa tulee noudattaa lomakkeen kussakin osiossa ilmoitettua merkkien määrää
 • Hakemuksen tulee toimittaa kelpuutettu hakija

Voit halutessasi katsoa hakulomakkeen täältä ennen kuin aloitat hakemuksesi kirjoittamisen.

Hakuun liittyviä lisätiedusteluja voit lähettää sähköpostilla general@livemx.eu.

LIVEMX järjestää tukimuodoistaan kaikille avoimen infotilaisuuden verkossa 16. marraskuuta.

Tilaisuudessa käsitellään kaikki olennaiset LIVEMX-rahoitusohjelmaan liittyvät tiedot, kuten: millaisia hankkeita sillä voidaan kattaa, tärkeimmät haasteet, joihin tuilla pyritään vastaamaan ja hakuprosessi avoimiin hakuihin. Tilaisuus järjestetään Zoom-alustalla, ja siihen voi ilmoittautua tämän linkin kautta.

Lisätietoa:

LIVEMX-verkkosivu
LIVEMX instagram
LIVEMX LinkedIn

LIVEMX Music Export fund

Supported by Music Moves Europe, LIVEMX aims to nurture a more diverse and sustainable music sector through dedicated funding designed to answer the very specific needs of the European music ecosystem. The objective of this project is to help the sector develop and strengthen its skills, abilities, processes and resources to adapt and thrive in such a dynamic industry.

Please read the LIVEMX grants criteria and application instructions carefully before applying. More detailed instructions can be found on the project's website.

Are you eligible?

 1. You must be a public or private organisation with legal personality
 2. You must be established in one of the 27 EU Member States or non-EU countries, on the date of the publication of the call, part of the Creative Europe Programme
 3. You must be established at least one year before the application submission date
 4. You must have a demonstrable track-record of working in the sector that is relevant in the context of their proposal

Projects must:

• comply with EU policy interests and priorities; and,

• create European added value, to be detailed in the application:

 • Through joint or collaborative activities in the main phase of the project which ensure that the key benefits, learnings, and deliverables of the project are shared or disseminated widely across several countries;
 • Through creating project results that are transferable to other countries and future implementers, or scalable across other Creative Europe Participating Countries than the ones they are developed and tested in the project main phase.

There are two important aspects to remember, when thinking of your project, its budget and implementation you must remember the following rules:

 • No-profit rule: if you receive a LIVEMX grant, you cannot make a profit out of your project.
 • No double funding: there is a strict prohibition of double funding. Your project can only receive one grant from the EU budget.

To justify the grant amount for which you are applying for, you must provide cost estimations for each budget category. Namely:

 • Staff
 • Subcontracting
 • Travel and accommodation related expenses
 • Equipment
 • Other goods, works and services

This cost estimation must be an approximation of your actual costs. They:

 • Must be reasonable / non-excessive
 • Must be in line with and necessary for your proposed activities.

About the projects funded by the LIVEMX music export fund

Projects funded by the LIVEMX in the area of music export should address at least one of the three challenges described below. The projects are expected to propose potential solutions to these challenges, whether through piloting new approaches, providing skills, training and know-how development, and/or creating new and publicly available information and knowledge. The outcomes should benefit the export capacity of European artists and professionals.

Developing music export through co-creation The challenge is to design efficient and effective approaches to cross-border co-creation and business development opportunities accessible to artists, producers and professionals from Creative Europe Participating Countries1.

Promoting new music and artists abroad in innovative ways The challenge is to propose new and innovative ways around the current standard paths of promoting artists and repertoire outside their home country, to create and develop audiences abroad and transform passive listeners into active followers, ticket buyers and even superfans.

Developing professional networks and understanding of new markets The challenge is to provide artists and professionals, regardless of their background and country of origin (as long as it is a Creative Europe Participating Country), inclusive, accessible and relevant professional networking opportunities and insights on the target markets, that are

Application

The Application Form, which is made up of one single document, is to be completed and submitted by each applicant. In this document you must include administrative information about the applicant, the description of the proposed project/action (aligned with the evaluation criteria), formal declarations and projected budget.

Important to note when submitting your application, it must:

• be submitted by January 6, 2024 at 23:59 CET

• be submitted electronically – paper or emails submissions are not accepted – through the EU Survey link

• be submitted in English

• respect the number of characters, as indicated in each section of the Application form

• be submitted by an eligible applicant

Before you begin writing your submission, you can review the blank application form here.

Learn more about LIVEMX funding on an online info session

There will be an online info session on Thursday 16th Nov, open to anyone, about the LIVEMX funding. It is an in-depth workshop detailing all the information related to the LIVEMX funding scheme programme – i.e. what sort of projects could be covered, the main areas and challenges it is looking to tackle and the application process for the open calls.

Register to the info session here!

Further information:

LIVEMX website
LIVEMX instagram
LIVEMX LinkedIn