Fast Track -musiikkivientiohjelma

Fast track -musiikkivientiohjelmalla tuetaan kansainvälisten läpimurtojen syntymistä. Vuoden 2024 Fast Track -ohjelman haku päättyy 31.5. Hakulomakkeen linkin löydät tämän sivun alaosasta.

Fast Track -musiikkivientiohjelmaan valittavilla hankkeilla on poikkeuksellisen hyvät edellytykset menestyä kansainvälisesti ja ne edellyttävät kokoluokkansa myötä merkittävää taloudellista ja ajallista investointia. Hankkeen toteuttajan on oltava suomalainen osakeyhtiö.

Fast Track -musiikkivientiohjelmalla ei tueta kansainvälistymisen alkuvaiheen toimenpiteitä. Ohjelmaan valittavien hankkeiden keskiössä on artisteja ja tekijöitä, joiden kansainvälinen ura on jo ottanut merkittäviä kehitysaskelia tai laajempi strateginen vientipanostus, jolla tähdätään yritysten kansainvälisen liiketoiminnan kasvattamiseen. Hankkeessa on oltava yhteistyökumppanit niin kotimaassa kuin ulkomailla ja näyttöjä kansainvälisestä kysynnästä.

Mukaan valittavat hankkeet voivat käsittää esimerkiksi kansainvälisen läpimurron kynnyksellä olevan artistin tai musiikintekijän kansainvälisen uran edistämisen tai laajemman yrityskohtaisen vientistrategian toteuttamisen, kuten yrityksen toiminnan laajentamisen uudelle markkina-alueelle. Hankkeilla on konkreettiset tavoitteet, ammattimaisesti laadittu ja toteutuskelpoinen suunnitelma sekä hyvät edellytykset menestymiselle. Hankkeiden toteuttaminen myös edellyttää merkittäviä investointeja. Mukaan valittavien yritysten tulee olla sitoutuneita vientitoimintaan ja niillä tulee olla taloudellisesti hyvät edellytykset toteuttaa hanke. Sama hakija voidaan valita Fast Track -ohjelmaan enimmillään kolme kertaa peräkkäin.

Mihin ohjelman tukea voi käyttää?

Valituissa hankkeissa tuetaan esimerkiksi osallistujayritysten vientistrategian luomista, ulkopuolisten palveluiden ostamista, ostajatapaamisten ja vientimatkojen toteuttamista sekä markkinatutkimusta.

Jokaiselle hankkeeseen valitulle on nimetty yhteyshenkilöksi vientipäällikkö Music Finlandilta. Vientipäällikkö osallistuu tapauskohtaisesti ja tarpeen mukaan hankkeen strategian suunnitteluun sekä edesauttaa hankkeen onnistunutta toteuttamista. Hankkeille tehdään yhdessä Music Finlandin kanssa toteutussuunnitelma, jonka toteutumista ja tuloksia seurataan hankkeen edetessä. Music Finland tarjoaa osallistuville yrityksille neuvontaa ja apua esimerkiksi vientistrategian suunnittelussa sekä kumppaneiden valinnassa ja verkostojen kasvattamisessa kohdemarkkinalla.

Tuen käyttöaika on 1.1.2024 – 31.12.2024.

Fast Track -ohjelmissa tuetaan hankkeiden kuluja seuraavissa kululuokissa:

 • Markkinointi- ja viestintäkulut (viestinnän ja PR:n ostopalvelut, markkinointimateriaalit, mainostila, kielentarkastus ja kääntäminen, valo- ja videokuvaus)
 • Ulkopuolisen konsultin tai palveluntarjoajan palveluiden ostaminen
 • Live-tuotantojen kulut (laite- ja soitinvuokrat sekä tuotantopalvelut)
 • Majoitus hankkeen aikana (economy-taso)
 • Matkaliput ja kuljetus (myös rahti- ja ylipainokulut) economy-luokassa
 • Muut matkakulut (esim. viisumit, matka- ja tavaravakuutukset)
 • Ulkomaisten ammattilaisvieraiden matkakulut Suomeen kutsuttaessa (economy)

Miten valinnat tehdään?

Fast Track -valitsijatyöryhmä ottaa hakemuksen käsittelyyn, mikäli hakukriteerit täyttyvät. Sen jälkeen hakemuksia arvioidaan valintaperustein. Tukea ei myönnetä automaattisesti, vaikka kriteerit täyttyisivät. Valitsijatyöryhmä arvioi hakemuksen perusteella hankkeen merkitystä ja kansainvälistä potentiaalia. Hakemuksia verrataan myös toisiinsa. Lisäksi otamme huomioon päätöksissä myös hankkeelle muualta myönnetyt vastaavat tuet.

Hankkeiden valintakriteerit:

 • Fast Track -ohjelmissa tuetaan vain suomalaisia osakeyhtiöitä
 • Tuen saajan on oltava koko hankkeen ajan (hakemushetkellä, vientitoimenpiteiden aikana ja raportointihetkellä) ennakkoperintärekisterissä, eikä yrityksellä saa olla verovelkaa
 • Hankkeen taustalla tulee olla ammattimainen tiimi, jolla on edellytykset investoida vientiin pitkällä tähtäimellä
 • Hankkeen tulee tähdätä merkittävään kasvuun kohdemarkkinoilla
 • Hanke toteutetaan 1.1.2024 – 31.12.2024

Hankkeiden arviointikriteerit:

 • Merkitys yrityksen liiketoiminnan kansainväliselle kasvulle ja kehittymiselle
 • Merkitys yrityksen edustamien artistien tai tekijöiden kansainvälistymisen kannalta
 • Toiminnan ammattimaisuus sekä yhteistyökumppaneiden laatu
 • Yrityksen aikaisempi kansainvälinen toiminta ja tulokset
 • Hankesuunnitelman ammattimaisuus ja toteutuskelpoisuus sekä hankkeen tavoitteet

Paljonko tukea voi hakea?

Fast Track -musiikkivientiohjelman tuen osuus voi olla enintään 50 prosenttia tuetun hankkeen kokonaiskuluista. Tuki on vähintään 10 000 euroa ja enintään 50 000 euroa.

Hakeminen ohjelmaan

Samaa hanketta voi toteuttaa yhteistyössä myös useampi yritys, mutta yhden yrityksen on toimittava hankkeen päätoteuttajana ja tuettavien kulujen on oltava hakijayrityksen maksamia. Hakemukset käsittelee Music Finlandin hallituksen asettama riippumaton asiantuntijaryhmä, jonka päätöksistä ilmoitetaan hakijoille mahdollisimman pian hakukierroksen käsittelyn jälkeen.

Hae mukaan Fast Track -musiikkivientiohjelmaan täyttämällä hakulomake tämän linkin kautta.

Valintojen jälkeen

Fast Track -musiikkivientiohjelmaan valitut yritykset solmivat Music Finlandin kanssa opetus- ja kulttuuriministeriön ohjeistuksen mukaisen sopimuksen, jossa sovitaan valtionavustuksen käytöstä. Tuki voidaan maksaa vain sille yritykselle (päätoteuttaja), jolle tuki on alun perin myönnetty.

Raportointilomake toimitetaan tuensaajalle sähköpostitse viikon sisällä päätöksestä. Raportointi on tehtävä viimeistään 60 päivää hankkeen päättymisen jälkeen, ellei toisin sovita. Ohjelman tuki maksetaan takautuvasti sen jälkeen, kun päätoteuttaja on toimittanut raportin ja tiliselvityksen Music Finlandille.

Music Finland pidättää oikeuden tarkistaa ohjelman tuen määrää, jos hakemuksessa esitetty suunnitelma tai budjetti muuttuu merkittävästi hankkeen aikana.