Fast Track -musiikkivientiohjelma

Music Finlandin Fast Track -musiikkivientiohjelmalla tuetaan merkittävien kansainvälisten läpimurtojen syntymistä. VUODEN 2019 HAKU ON PÄÄTTYNYT.

Fast Track -musiikkivientiohjelma avataan uusille hakemuksille 6.5. Aikaisemmin ohjelmaan valitut voivat hakea jatkorahoitusta raportoinnin yhteydessä. Ohjelman laajuus ja tuettavien hankkeiden määrä päätetään hakemusten perusteella. Päätökset tuettavista hankkeista tekee Music Finlandin hallituksen asettama työryhmä. Fast Track -musiikkivientiohjelmaa rahoittavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Musiikin edistämissäätiö.

Kenelle ohjelma on tarkoitettu?

Fast Track -musiikkivientiohjelmaan valitaan hankkeita, joiden toteuttajana voi olla yksi tai useampi suomalainen yritys. Ohjelmaan valittavilla hankkeilla on poikkeuksellisen hyvät edellytykset menestyä kansainvälisesti ja ne ovat kokoluokaltaan sellaisia, että ne edellyttävät merkittävää taloudellista ja ajallista investointia. 

Fast Track -musiikkivientiohjelmalla ei tueta kansainvälistymisen alkuvaiheen toimenpiteitä. Ohjelmaan valittavien hankkeiden keskiössä on artisteja ja tekijöitä, joiden kansainvälinen ura on jo ottanut merkittäviä kehitysaskelia. Heillä on tiimi niin kotimaassa kuin ulkomailla ja kansainvälisestä kysynnästä on näyttöjä.

Mihin ohjelman tukea voi käyttää?

Fast Track -ohjelmassa tuettava hanke voi olla esimerkiksi artistin tai tekijän kansainvälistyminen tai jokin merkittävä strateginen vientipanostus (esimerkiksi avaus uusille markkinoille). Hankkeen kesto voi olla 1–3 vuotta, mutta rahoituspäätös tehdään vuodeksi kerrallaan. Jatkorahoituksen saaminen edellyttää onnistumisia ja asetettujen tavoitteiden saavuttamista vuosittain. Ohjelmaan valittavien yritysten tulee olla sitoutuneita vientitoimintaan, ja niillä tulee olla taloudellisesti hyvät edellytykset toteuttaa hanke. 

Jokaisella ohjelmaan valitulla hankkeella on Music Finlandissa oma nimetty yhteyshenkilö/vientipäällikkö, joka osallistuu tapauskohtaisesti ja tarpeen mukaan hankkeen strategian suunnitteluun, oikeiden kontaktien etsimiseen sekä edesauttaa hankkeen onnistunutta toteuttamista. Hankkeille tehdään yhdessä Music Finlandin kanssa toteutussuunnitelma, jonka toteutumista ja tuloksia seurataan hankkeen edetessä. 

Fast Track -musiikkivientiohjelmassa tuetaan hankkeiden kuluja seuraavissa kululuokissa:

 • Markkinointi- ja viestintäkulut (viestinnän ja PR:n ostopalvelut, markkinointimateriaalit, mainostila, kielentarkastus ja kääntäminen, valo- ja videokuvaus)
 • Brändin rakentamiseen liittyvät kulut (esim. esiintymiskoulutus, visuaalinen ilme)
 • Ulkopuolisen konsultin tai palveluntarjoajan palveluiden ostaminen
 • Live-tuotantojen kulut (laite- ja soitinvuokrat sekä tuotantopalvelut)
 • Majoitus hankkeen aikana (economy-taso)
 • Matkaliput ja kuljetus (myös rahti- ja ylipainokulut) economy-luokassa
 • Päivärahat
 • Muut matkakulut (esim. viisumit, matka- ja tavaravakuutukset)
 • Hyväksytyt palkkakulut (näihin kuuluvat tuotantohenkilökunnalle, esim. kiertuemanagerille, teknikoille ja sooloartistin taustamuusikoille tai sijaisille maksetut palkkiot, jotka ovat toteutuneina kuluina yrityksen kirjanpidossa)
 • Ulkomaisten ammattilaisten matkakulut Suomeen kutsuttaessa (economy)

Miten valinnat tehdään?

Fast Track -musiikkivientiohjelman valitsijatyöryhmä ottaa hakemuksen käsittelyyn, mikäli hakukriteerit täyttyvät. Sen jälkeen hakemuksia arvioidaan valintaperustein. Tukea ei automaattisesti myönnetä, vaikka kriteerit täyttyisivät. Valitsijatyöryhmä arvioi hakemuksen perusteella hankkeen merkitystä ja kansainvälistä potentiaalia. Hakemuksia verrataan myös toisiinsa.

Hankkeiden valintakriteerit:

 • Ohjelmassa voidaan tukea vain suomalaisia yrityksiä
 • Hankkeen taustalla tulee olla ammattimainen tiimi, jolla on edellytykset investoida vientiin pitkällä tähtäimellä
 • Hankkeen tulee tähdätä merkittävään kasvuun kohdemarkkinoilla
 • Hanke toteutetaan vuoden sisällä aloittamisesta (kuitenkin aikavälillä 1.6.2019–31.12.2020)

Hankkeiden arviointikriteerit:

 • Merkitys artistin, tekijän tai tuotteen kansainvälistymisen kannalta
 • Merkitys taustayrityksen kasvulle ja kehittymiselle
 • Toiminnan ammattimaisuus sekä yhteistyökumppaneiden laatu 
 • Kansainväliset näytöt: streaming-soittokertojen määrä ja/tai julkaisujen myyntimäärä, live-esiintymiset, medianäkyvyys, yhteistyökumppanuudet jne.
 • Hankesuunnitelman ammattimaisuus ja toteutuskelpoisuus sekä hankkeen tavoitteet

Paljonko tukea voi hakea?

Fast Track -musiikkivientiohjelman tuen osuus voi olla enintään 65 prosenttia tuetun hankkeen kokonaiskuluista. Tuki on vähintään 10 000 euroa ja enintään 50 000 euroa vuodessa tuettua hanketta kohden.

Hakeminen ohjelmaan

Ohjelmaan valitaan hankkeita kerran vuodessa. Vuoden 2019 hakuaika on päättynyt, tiedotamme tulevista hakukierroksista vuoden 2020 keväällä.

Aikaisemmin mukaan valitut voivat hakea jatkorahoitusta raportoinnin yhteydessä. Ohjelmaan valitaan hankkeita 1–3 vuodeksi. Samaa hanketta voi toteuttaa yhteistyössä myös useampi yritys, mutta yhden yrityksen on toimittava hankkeen päätoteuttajana.

Hakemukset käsittelee Music Finlandin hallituksen asettama riippumaton asiantuntijaryhmä, jonka päätöksistä ilmoitetaan hakijoille mahdollisimman pian hakukierroksen käsittelyn jälkeen.

Valintojen jälkeen 

Fast Track -musiikkivientiohjelmaan valitut yritykset solmivat Music Finlandin kanssa opetus- ja kulttuuriministeriön ohjeistuksen mukaisen sopimuksen, jossa sovitaan ohjelman tuen käytöstä. Tuki voidaan maksaa vain sille yritykselle (päätoteuttaja), jolle tuki on alun perin myönnetty.

Raportointilomake toimitetaan tuensaajalle sähköpostitse viikon sisällä päätöksestä. Raportointi on tehtävä viimeistään 60 päivää hankkeen päättymisen jälkeen, ellei toisin sovita. Ohjelman tuki maksetaan takautuvasti sen jälkeen kun päätoteuttaja on toimittanut raportin ja tiliselvityksen Music Finlandille. 

Music Finland pidättää oikeuden tarkistaa ohjelman tuen määrää jos hakemuksessa esitetty suunnitelma tai budjetti muuttuu merkittävästi hankkeen aikana. 

Hakijoita suositellaan olemaan yhteydessä Music Finlandiin ennen hakemuksen jättämistä.