Music Finlandin vientituki

Sisällysluettelo

Music Finlandin vientituilla tuetaan suomalaisten musiikkialan yritysten, artistien, tekijöiden sekä säveltäjien kansainvälistymistä ja liiketoiminnan kehitystä. Music Finlandin jakaman vientituen rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö.

Music Finlandin vientituki on nyt haettavissa. Luethan tarkemmat tiedot tuesta ja ohjeet tuen hakemisesta ennen kuin haet tukea. Tuen saajalle ilmoitetaan mahdollisimman pian lopullisen rahoituspäätöksen tullessa tarkemmat ohjeet tuen raportoinnista ja valtionavustussopimuksen allekirjoittamisesta.

Music Finlandin vientituki

Music Finlandin vientituki koostuu kahdesta eri tukimuodosta, projektituki ja strategiatuki. Hankkeen tulee toteutua aikavälillä 1.1. – 31.12.2024. Linkki hakulomakkeeseen löytyy artikkelin lopusta.

Tuen saajat valitsee Music Finlandin hallituksen nimeämät musiikkialan asiantuntijoista koostuvat valitsijatyöryhmät. Valitsijatyöryhmiä on neljä: pop- ja rock -valitsijatyöryhmä, jazz- ja folk -valitsijatyöryhmä, klassisen ja taidemusiikin valitsijatyöryhmä sekä biisiviennin valitsijatyöryhmä.

Music Finland pidättää oikeuden siirtää tarvittaessa hakemuksia valitsijatyöryhmien tai tukimuotojen välillä.

Mahdollinen tuki maksetaan hankkeen päättymisen ja raportoinnin jälkeen. Lisätietoa raportoinnista löydät alempaa tältä sivulta.

Projektituki

Projektituki on suunnattu kaikille musiikkivientiä tekeville toimijoille vientiuran vaiheesta riippumatta. Se soveltuu niin yksittäisen artistin/muusikon tai tekijän matkoihin tai PR-kampanjaan kuin myös useampaa artistia tai tekijää koskevaan projektiin. Tukea voivat hakea yritykset, yhteisöt ja yksityishenkilöt. Tuki myönnetään yksittäiseen live-, markkinointi- tai teosvientihankkeeseen, samalla tapaa kuin Music Finlandin tuet aikaisemminkin, mutta projektituessa näitä kaikkia voidaan yhdistää samaan hakemukseen. Tuen voi käyttää ainoastaan hakemuksessa määriteltyyn käyttötarkoitukseen ja hakemuksessa esiteltyihin kululuokkiin.

Tuen määrä on 500 – 10 000 euroa hanketta kohden, mutta se voi kattaa kuitenkin korkeintaan puolet hyväksytyistä kuluista ja enintään hankkeen tappiollisen osuuden verran.

 • Esimerkki 1:
  Hakemuksen hankkeesta saadaan tuloja 1000 euroa, mutta kulut ovat 3000 euroa, jolloin hanke on tappiolla 2000 euroa. Tällöin voit saada tukea enintään 1500 euroa, joka on 50 prosenttia hyväksytyistä kuluista.
 • Esimerkki 2:
  Hakemuksen hankkeesta saadaan tuloja 2000 euroa, mutta kulut ovat 3000 euroa, jolloin hanke on tappiolla 1000 euroa. Tällöin voit saada tukea enintään 1000 euroa, joka on tappiollisen osuuden verran budjetista.

Strategiatuki

Strategiatuki on suunnattu jo pidemmän aikaa vientiä tehneille toimijoille ja se soveltuu yrityksen strategisiin vientikokonaisuuksiin, joihin liittyy useampia toimenpiteitä. Sitä voivat hakea vain yritykset ja yhteisöt. Tuki myönnetään laajempaan vientikokonaisuuteen, joka voi koostua yhdestä laajemmasta vientihankkeesta tai useammasta pienemmästä hankkeesta. Tuen voi käyttää vapaasti hakemuksen mukaisiin toimenpiteisiin, mutta tarvittaessa myös muuhun toimintaan, joka tukee hakemuksen mukaista tavoitetta. Suunnitelmien muuttuessa tuen käyttötarkoitusta voi tarpeen mukaan muokata erikseen sovittaessa.

Tuen määrä on 3000–20000 euroa hanketta kohden, mutta kuitenkin korkeintaan puolet hyväksytyistä kuluista ja enintään hankkeen tappiollisen osuuden verran.

 • Esimerkki 1:
  Hakemuksen hankkeesta saadaan tuloja 3000 euroa mutta kulut ovat 10 000 euroa, jolloin hanke on tappiolla 7000 euroa. Tällöin voit saada tukea enintään 5000 euroa, joka on 50 prosenttia hyväksytyistä kuluista.
 • Esimerkki 2:
  Hakemuksen hankkeesta saadaan tuloja 7000 euroa mutta kulut ovat 10 000 euroa, jolloin hanke on tappiolla 3000 euroa. Tällöin voit saada tukea enintään 3000 euroa, joka on tappiollisen osuuden verran budjetista.

Tuen hakijaa koskevat edellytykset

Tuen hakijalla on oltava näyttöä kansainvälisestä kysynnästä esimerkiksi toteutuneiden ulkomaankeikkojen ja -kiertueiden sekä kansainvälisten yhteistyökumppaneiden, julkaisujen ja kuuntelijoiden muodossa. Tuen hakijoilta edellytetään investointikykyä ja pitkäjänteinen kansainvälistymisstrategia.

Tuen hakijaa ja hanketta koskevat kriteerit

 • Suomeen rekisteröity yritys tai yhteisö (projektituki ja strategiatuki)
 • Yksityishenkilö, joka on Suomen kansalainen tai asuu pysyvästi Suomessa (projektituki)
 • Hanke toteutuu 1.1. – 31.12.2024 välisenä aikana
 • Yrityksen tai yhteisön on oltava ennakkoperintärekisterissä koko hankkeen ajan (hakemuksen jättöhetkestä tuen tilitykseen) ja vailla verovelkaa

Käyttötarkoitukset, joihin tukea voi hakea

Tukea voi hakea:

 • yksittäisiin ulkomailla tapahtuviin esiintymisiin (mukaan lukien showcase-esiintymiset)
 • ulkomailla tapahtuviin kiertueisiin
 • julkaisujen ja/tai teosten kansainvälisiin markkinointitoimenpiteisiin
 • ulkomaisten ammattilaisvieraiden tuomiseen Suomeen
 • kansainvälisiin kirjoitusleireihin osallistumiseen
 • kansainvälisten kirjoitusleirien järjestämiseen
 • ulkomaille suuntautuviin co-write-matkoihin
 • säveltäjän osallistumiseen teoksensa kantaesitykseen ulkomailla
 • tapaamis- ja neuvottelumatkoihin, joilla edistetään tuen hakijan kansainvälistä uraa
 • laajempiin kansainvälistymiseen tähtääviin toimenpiteisiin, joissa yhdistellään edellä mainittuja toimenpiteitä

Tukea ei voi hakea

 • tuotantomatkoihin (esim. artistin tai yhtyeen omat äänityssessiot ulkomailla)
 • kilpailumatkoihin
 • opintomatkoihin
 • konferenssi- ja messumatkoihin
 • Suomessa tapahtuviin esiintymisiin ja co-write-sessioihin
 • kotimaan markkinointiin

Kululuokat, joihin tukea voi hakea

Tukea voi hakea esimerkiksi seuraaviin kuluihin:

 • matkakulut (matkaliput economy-luokassa, lentokenttäkuljetukset, rahti- ja ylipainokulut, viisumit, matka- ja tavaravakuutukset, ajoneuvovuokrat)
 • majoituskulut
 • päivärahat esiintymisissä (ei koske yksityishenkilöitä eikä toiminimiä)
 • esiintymisten tuotantokulut (tekninen tuotanto, laite- ja soitinvuokrat, kiertuehenkilökunnan palkkiot, palkattujen muusikoiden palkkiot,
 • ulkomaisten PR-toimistojen tai markkinointiviestinnän palveluiden ostaminen
 • markkinointimateriaalit, painokulut, kielentarkastus ja kääntäminen
 • mainonta (sosiaalinen media, digitaalinen media, printtimedia)
 • ulkomaisten ammattilaisvieraiden matka- ja majoituskulut
 • yrityksen oman kirjoitusleirin tuotantokustannukset (studio- ja laitevuokrat, ulkopuolisen teknisen henkilökunnan palkkiot, catering)
 • työpajan, kirjoitusleirin tai muun vastaavan tapahtuman osallistumismaksut

Valintaperusteet

Valintaperusteet, joilla hakemuksia arvioidaan:

 • Hankkeen merkitys hakijan kansainvälisen uran kannalta
 • Hankkeen merkitys hakijan kansainvälistymisstrategian kannalta
 • Hankkeen ja suunnitelman ammattimaisuus
 • Tuen kohteen, taustaorganisaation ja yhteistyökumppaneiden toiminnan ammattimaisuus
 • Hakijan kansainvälinen kokemus ja kysyntä sekä menestys kotimaassa
 • Hakijan tukihistoria
 • Hankkeen kotimaisuusaste
 • De minimis -sääntö

Huomaathan, että tukea ei automaattisesti myönnetä, vaikka kriteerit ja valintaperusteet täyttyisivät. Valitsijatyöryhmät arvioivat hakemusten perusteella hankkeen merkitystä hakijan kansainväliselle uralle ja hakemuksia verrataan myös toisiinsa. Jaettavissa oleva rahamäärä voi myös vaikuttaa päätöksiin.

Tukipäätös, tuen raportointi ja tilitys

Tuen hakijalle ilmoitetaan mahdollisimman pian hakuajan päättymisen jälkeen sähköpostitse, onko tukea myönnetty vai ei. Myöntävän tukipäätöksen saaneet solmivat Music Finlandin kanssa opetus- ja kulttuuriministeriön ohjeistuksen mukaisen sopimuksen, jossa sovitaan tuen käytöstä. Tuki voidaan maksaa vain sille tuensaajalle, jolle tuki on alun perin myönnetty. Kaikkien kulujen on todistettavasti oltava tuensaajan maksamia.

Hanke raportoidaan raportointilomakkeella, joka toimitetaan tuen saajalle sähköpostitse tukipäätöksen jälkeen. Raportointi on tehtävä viimeistään 60 päivää hankkeen päättymisen tai tukipäätöksen jälkeen riippuen kumpi on myöhemmin, ellei erityistapauksissa toisin sovita.

Tuen maksun edellytykset

 • Hanke on toteutunut hakemuksessa esitellyllä tavalla
 • Valtionavustussopimus on allekirjoitettu
 • Hankkeen sisältö ja toteuma on raportoitu määräaikaan mennessä
 • Lopullinen budjettitoteuma on todennettu joko kirjanpidon hankekohtaisella tuloslaskelmalla ja pääkirjalla, joissa kulut ovat selkeästi todennettavissa (yritykset)

tai

 • kuittikopioilla ja maksutositteilla, joista ilmenee selkeästi, mitä kulu koskee ja kuka kulun on maksanut (yksityishenkilöt ja yritykset, joilla ei ole mahdollista saada kirjanpidosta hankekohtaista kirjanpitoraporttia)

Music Finland pidättää oikeuden tarkistaa tuen määrää, jos hakemuksessa esitetty suunnitelma tai budjetti muuttuu merkittävästi hankkeen aikana. Jos edellä mainitut maksun edellytykset eivät toteudu, tuki voidaan peruuttaa kokonaan.

Tuen hakeminen

Hakijoita suositellaan olemaan yhteydessä Music Finlandiin ennen hakemuksen jättämistä, mikäli kysymyksiä liittyen tuen hakemiseen, hankkeen tai hakijan tukikelpoisuuteen, hakemuksen täyttämiseen tai hakukriteereihin ilmenee. Yhteyshenkilöiden tiedot löytyvät tämän sivun ylälaidasta.

Seuraavat hakukierrosten takarajat ovat:

 • 31.3.2024
 • 31.5.2024
 • 30.9.2024

Hakemus tehdään sähköisellä lomakkeella, johon pääset tämän linkin kautta.

Tarkemmat kysymykset hakemukseesi liittyen:

-Yleiset tiedustelut: Visa-Matti Uimonen, +358 (0)40 704 8631
-Teosvienti: Turo Pekari, +358 (0)50 575 0357
-Artistivienti, pop ja rock: Niko Kangas, +358 (0)50 544 3312
-Taidemusiikki: Heli Lampi, +358 (0)50 382 8934
-Kansanmusiikki ja jazz: Tuuli Elo, +358 (0)40 562 4459