Music Finlandin vaalitentti 2019: Saara-Sofia Sirén ja Paavo Arhinmäki

Eduskuntavaalien alla Music Finland on kutsunut kymmenen ehdokasta eri puolueista vaalitenttiin. Tentissä ehdokkaat pääsevät kertomaan ajatuksiaan ja mielipiteitään musiikkialasta sekä muista luovista aloista ja niiden edistämisestä. 

Kaikki ehdokkaat saivat samat kolme kysymystä, ja vastaukset niihin julkaistaan tulevien viikkojen aikana. Music Finlandin vaalitentissä ensimmäisenä vastausvuorossa ovat kansanedustajat Saara-Sofia Sirén (Kokoomus) ja Paavo Arhinmäki (Vasemmistoliitto).


Minkälaisena näet luovien alojen merkityksen Suomen tulevaisuudelle?  

Saara-Sofia Sirén:

Luovilla aloilla ja aineettoman arvon luomisessa on valtava kasvupotentiaali. Alalle syntyy työpaikkoja ja vientimahdollisuuksia. Esimerkiksi monimuotoisella kulttuuritarjonnalla on monia positiivisia vaikutuksia niin hyvinvoinnin kuin kansantalouden näkökulmasta.

Paavo Arhinmäki:

Taiteella ja kulttuurilla on itseisarvo. Suomea ja suomalaisia ei olisi ilman taidetta ja kulttuuria. Ihmiset kaipaavat yhä enemmän kokemuksia kuin materiaa. Tälle asettaa myös maapallo rajoitukset.

Emme voi jatkossa kuluttaa enää samassa määrin materiaa kuin viime vuosikymmeninä. Luonto ja ilmasto asettavat tälle rajoitukset. Suomen tuotanto-  ja vientirakennetta pitää tulevaisuudessa kehittää nykyistä monipuolisemmaksi ja ekologisesti kestävämmäksi, missä luovien alojen merkitys voi olla keskeinen. Vaikka taidetta ja kulttuuria ei voi mitata rahassa, on luovien alojen merkitys kasvanut myös työllistäjänä ja koko taloudessa.

Näistä syistä uskon luovien alojen vahvistuvan tulevaisuudessa Suomessa ja muualla maailmassa.


Suomessa työskentelee noin 30 000 ihmistä musiikkialalla. Heistä suuri osa työllistää itsensä tai toimii pienyrityksissä. Miten mielestäsi pienyritysten ja itsensä työllistävien toimintamahdollisuuksia tulisi tukea tulevaisuudessa? 

Saara-Sofia Sirén:

On totta, että yhä useampi työllistää itsensä yrittäjänä. Yrittäjyyden eri määritelmiä tulee selkeyttää, erilaisten tulolähteiden yhteensovittamista helpottaa ja sosiaaliturvaa kehittää. Musiikintekijöiden uudet vero-ohjeet mahdollistavat tekijänoikeuskorvausten tulouttamisen omalle yritykselle. Se on hyvä uudistus, jota oli ilo olla edistämässä. Luovien alojen kasvumahdollisuuksia tukevaa politiikkaa tulee ensi kaudella jatkaa.

Paavo Arhinmäki:

Sosiaaliturvan ja verotuksen tulisi vastata nykyistä paremmin pienyrittäjien ja itsensätyöllistäjien tarpeisiin. Sosiaaliturvassa olisi tärkeää siirtyä kohti perustuloa ja ensitilassa luoda kohtuuhintainen yhdistelmävakuutus, joka mahdollistaa palkkatyön ja yritystoiminnan yhdistämisen työttömyysturvassa. Arvonlisäverollisen myynnin alarajaa tulisi nostaa 30 000 euroon ja kilpailulainsäädäntöä muuttaa niin, että se mahdollistaa itsensätyöllistäjien kollektiivisen neuvotteluoikeuden.


Millä keinoin valtion tulisi, vai tulisiko, tukea suomalaisen musiikin kilpailukykyä, kansainvälistymistä ja vientiä? 

Saara-Sofia Sirén:

Suomalaisessa musiikissa on korkean jalostusarvon vientimahdollisuuksia, joihin panostamalla on mahdollista saada suuria hyötyjä. Uskon panostuksiin nimenomaan kansainvälistymisessä ja viennissä. Kasvun esteitä tulee purkaa ja moniammatillista yhteistyötä edistää. Brunilan työryhmän raportti antaa hyvää pohjaa tarvittaville toimenpiteillä.

Paavo Arhinmäki:

Vasemmistoliitto on esittänyt taiteen ja kulttuurin rahoituksen korottamista prosenttiin bruttokansantuotteesta, mikä tarkoittaisi reilun 100 miljoonan euron välitöntä panostusta.

Suomalaisen kulttuuriosaamisen vientiä helpottamaan tulisi luoda pysyvä kulttuuriviennin tukiohjelma, jonka kautta jaettaisiin resursseja, tietoa ja osaamista kansainvälisille kentille pyrkiville toimijoille. Tukijärjestelmää luotaessa olisi otettava huomioon eri taiteenalojen erityiset piirteet, joiden mukaan tukia pystyttäisiin kohdentamaan kunkin taiteenalan tarpeisiin sopivasti. Tukea kansainväliseen toimintaan olisi myönnettävä myös muille kuin yritysmuotoisille toimijoille.

Lue myös Saara-Sofia Sirénin luoviin aloihin ja kulttuuriin liittyvät blogikirjoitukset:

Music Finland ry

Toimimme musiikkialan ammattilaisten partnerina kansainvälistymisessä ja edistämme suomalaisen musiikin toimintaedellytyksiä ja kilpailukykyä. Tuemme musiikin viennin ja vientiyritysten kasvua, kasvatamme suomalaisen musiikin tunnettuutta sekä tuotamme ja kokoamme tietoa musiikkitoimialasta. Toimintamme kattaa kaikki musiikkityylit ja jäsenjärjestömme edustavat kattavasti koko musiikkialaa. Toimintamme perusrahoitus tulee opetus- ja kulttuuriministeriöltä, työ- ja elinkeinoministeriöltä sekä jäsenjärjestöiltämme.