Music Finlandin teosvientituki

Music Finlandin Teosvientituella tuetaan suomalaisten musiikintekijöiden kansainvälistymistä ja teosviennin kasvua. Teosvientituella kannustetaan musiikintekijöitä (kirjoittajia, säveltäjiä sekä tuottajia) ja heitä edustavia yrityksiä laajentamaan kansainvälistä toimintaansa. Music Finlandin jakaman Teosvientituen rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö. Tuen määrä voi olla enintään 50 prosenttia hyväksytyistä kuluista.

Information in English

Kenelle tuki on tarkoitettu?

Tuki on tarkoitettu musiikintekijöille (kirjoittajat, säveltäjät, tuottajat) sekä heitä edustaville yrityksille. Tuen saajilta edellytetään investointikykyä ja pitkäjänteistä kansainvälistymisstrategiaa. Tuen saajilla on jo entuudestaan näyttöjä kansainvälisestä kysynnästä.

Tukea voivat hakea

 • Suomeen rekisteröidyt yritykset ja yhteisöt, jotka ovat ennakkoperintärekisterissä ja joilla ei ole verovelkaa
 • Yksityishenkilöt (Suomen kansalaiset tai pysyvästi Suomessa asuvat henkilöt)

Hakijat ovat itse tai edustavat

 • laulunkirjoittajia
 • säveltäjiä
 • tuottajia
 • vientiartisteja, jotka osallistuvat kirjoitusleirille tai co-write-sessioihin laulunkirjoittajina.

Tukea hakevan musiikintekijän tulee olla tekijänoikeusjärjestön asiakas ja verovelvollinen Suomeen.

Mihin tarkoitukseen tukea voi käyttää?

Tukea voi hakea seuraavan kaltaisiin hankkeisiin:

 • Laulunkirjoittajan osallistuminen kansainväliselle kirjoitusleirille Suomen ulkopuolella
 • Laulunkirjoittajan co-write-matka Suomen ulkopuolella
 • Säveltäjän kantaesitysmatka Suomen ulkopuolella, mikäli säveltäjällä on matkalla mahdollisuus verkostoitua kansainvälisten toimijoiden kanssa ja hankkia teokselleen lisää esityksiä ulkomailla
 • Musiikintekijän ja tämän edustajan tapaamismatka, jolla edistetään musiikintekijän kansainvälistä uraa
 • Konferenssimatkat perustelluissa tapauksissa (esim. osallistuminen ammattilaistapahtuman yhteydessä järjestettävälle kirjoitusleirille tai räätälöityyn verkostoitumisohjelmaan)
 • Ulkomaisten musiikintekijöiden kutsuminen Suomessa järjestettävälle kirjoitusleirille tai co-write-sessioihin (tavoitteena oltava teosten myynti ulkomaille).

Tukea ei voi hakea seuraavan kaltaisiin hankkeisiin:

 • Tuotantomatkat (esim. artistin tai yhtyeen omat äänityssessiot ulkomailla)
 • Kilpailumatkat
 • Opintomatkat
 • Konferenssimatkat

Mihin kuluihin teosvientitukea voi saada?

Teosvientitukea voi hakea seuraaviin kuluihin:

 • Matkakulut (matkaliput economy-luokassa, lentokenttäkuljetukset, rahti- ja ylipainokulut, viisumit, matka- ja tavaravakuutukset)
 • Majoitus (economy-luokassa hankkeen aikana)
 • Studio- ja laitevuokrat
 • Työpajan, kirjoitusleirin tai vastaavan tapahtuman osallistumismaksut
 • Ulkomaisten ammattilaisten matkakulut Suomeen kutsuttaessa
 • Yrityksen sisäiset palkkakulut, jotka kohdistuvat suoraan tuettavaan hankkeeseen (tuen määrä enintään 50% hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista – vaaditaan erillinen selvitys palkkakulujen kohdistumisesta hankkeelle)

Kaikkien kulujen on todistettavasti oltava tuenhakijan maksamia. Raportointivaiheessa tämä todistetaan yrityksen kirjanpidon tuloslaskelmalla ja pääkirjalla tai laskukopioilla ja maksutositteilla.

Teosvientituki voi kattaa hankkeen tukikelpoisista kuluista enintään 50 prosenttia. Tuetuissa hankkeissa julkisten avustusten määrä ei saa ylittää 50 prosenttia hankkeen kuluista. Myönnettävän tuen määrä yksittäiselle hankkeelle on vähintään 300 euroa ja enintään 5000 euroa.

Tukipäätöksistä vastaava työryhmä arvioi myönnettävän tuen suuruuden hankkeen laajuuden ja sisällön sekä hakijan tukihistorian perusteella.

Millä perustein tukipäätökset tehdään?

Teosvientitukea jakaa Music Finland ja rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö.

Hakemukset käsittelee Music Finlandin hallituksen asettama riippumaton valitsijatyöryhmä, jonka päätöksistä ilmoitetaan hakijoille mahdollisimman pian hakukierroksen käsittelyn jälkeen, arviolta neljä viikkoa hakuajan umpeutumisesta. Teosvientituen valitsijatyöryhmä ottaa hakemuksen käsittelyyn, mikäli hakukriteerit täyttyvät. Sen jälkeen hakemusta arvioidaan valintaperustein.

Hakukriteerit:

 • Hanke toteutuu 1.1.2021–31.5.2022 välisenä aikana
 • Hakijana on suomalainen yritys, yhteisö tai yksityishenkilö (Suomen kansalainen tai pysyvästi Suomessa asuva henkilö)
 • Hakijayrityksen tai -yhteisön on oltava ennakkoperintärekisterissä koko hankkeen ajan (hakemuksen jättöhetkestä tuen maksatukseen) eikä sillä saa olla verovelkaa.
 • Hakijayrityksen tai -yhteisön de minimis -tuen enimmäismäärä ei ylity. Music Finlandin jakamat tuet ovat de minimis -tukia eli yrityksille myönnettävää vähämerkityksistä julkista tukea. De minimis -tuen enimmäismäärä on 200 000 euroa kuluvan ja kahden edellisen verovuoden aikana. De minimis -tukia myöntävät Music Finlandin lisäksi esimerkiksi Business Finland, kunnat, maakuntien liitot, ministeriöt, Finnvera ja ELY-keskukset. Yrityksen on itse huolehdittava, ettei de minimis -kiintiö täyty. Lisätietoa de minimis -tuista voit lukea täältä.

Valintaperusteet, joilla hakemuksia arvioidaan:

 • Hankkeen merkitys musiikintekijän kansainvälisen uran kannalta
 • Hankkeen merkitys musiikintekijän ja/tai taustaorganisaation kansainvälistymisstrategialle
 • Hankkeen ja suunnitelman ammattimaisuus
 • Tekijän, taustaorganisaation ja yhteistyökumppaneiden toiminnan ammattimaisuus
 • Hankkeen tavoitteet (esim. yhteistyökumppanuudet, verkoston laajentaminen, kansainvälisten työmahdollisuuksien lisääminen)
 • Tekijän kansainvälinen kokemus ja/tai menestys kotimaassa
 • Hakijan tukihistoria
 • Hankkeen kotimaisuusaste

Huomaathan, että tukea ei automaattisesti myönnetä, vaikka kriteerit täyttyisivät. Valitsijatyöryhmä arvioi hakemuksen perusteella hankkeen merkitystä hakijan kansainväliselle uralle. Hakemuksia myös verrataan toisiinsa.

Kun tuki on myönnetty

Myönteisen tukipäätöksen saaneet solmivat Music Finlandin kanssa opetus- ja kulttuuriministeriön ohjeistuksen mukaisen sopimuksen, jossa sovitaan tuen käytöstä. Tuki voidaan maksaa vain sille tuensaajalle, jolle tuki on alun perin myönnetty. Kaikkien kulujen on todistettavasti oltava tuensaajan maksamia.

Raportointilomake toimitetaan tuensaajalle sähköpostitse noin viikon sisällä tukipäätöksestä. Raportointi on tehtävä viimeistään 60 päivää hankkeen päättymisen tai tukipäätöksen jälkeen, ellei erityistapauksissa toisin sovita.

Tuen maksu edellyttää

 • Valtionavustussopimuksen allekirjoittamista
 • Hankkeen sisällön ja toteuman raportointia sähköisesti
 • Kulujen todentamista
  • hankekohtaisen kustannuspaikan tuloslaskelmalla ja pääkirjalla, joissa kulut ovat selkeästi todennettavissa (yritykset)
  • kuittikopioilla ja maksutositteilla, joista ilmenee selkeästi, mitä kulu koskee ja kuka kulun on maksanut (yksityishenkilöt ja yritykset, joilla ei ole hankekohtaista kustannuspaikkaa kirjanpito-ohjelmassa)

Music Finland pidättää oikeuden tarkistaa tuen määrää, jos hakemuksessa esitetty suunnitelma tai budjetti muuttuu merkittävästi hankkeen aikana.

Tuen hakeminen

Hakijoita suositellaan olemaan yhteydessä Music Finlandiin ennen hakemuksen jättämistä, mikäli kysymyksiä liittyen tuen hakemiseen, hankkeen tukikelpoisuuteen, hakemuksen täyttämiseen tai hakukriteereihin ilmenee. Yhteyshenkilöiden tiedot löytyvät tämän sivun ylälaidasta.

Hakemus tehdään sähköisellä lomakkeella. Linkki hakulomakkeeseen löytyy sivun alalaidasta. Hakukierroksia on vuosittain neljä.

Vuoden 2021 hakukierrosten takarajat ovat:

  • 15.4.2021
  • 15.8.2021
  • 15.10.2021
  • 15.1.2022

Tukea voi hakea yhdellä hakemuksella useaan teosvientihankkeeseen, kuten useampaan saman kirjoittajan co-write-matkaan. Mikäli esimerkiksi samalla matkalla on mukana useita hakijaorganisaation edustamia musiikintekijöitä, voi tukea hakea kootusti samalla hakemuksella.

Hakemukset käsittelee Music Finlandin hallituksen asettama riippumaton asiantuntijaryhmä, jonka päätöksistä ilmoitetaan hakijoille mahdollisimman pian hakukierroksen käsittelyn jälkeen, arviolta neljä viikkoa hakuajan umpeutumisesta.

Hakemus tehdään tällä sähköisellä lomakkeella.