Music Finlandin näkyvyystuki

Music Finlandin jakaman näkyvyystuen avulla pyritään edistämään suomalaisen musiikin kansainvälisen näkyvyyden kasvua. Tuki kohdistuu julkaisujen ja teosten ympärillä toteutettaviin, näkyvyyden kasvuun tähtääviin viestinnän ja promootion toimenpiteisiin. Music Finlandin jakaman näkyvyystuen rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö. Tuen määrä voi olla enintään 50 prosenttia hyväksytyistä kuluista.

Information in English.

Kenelle tuki on tarkoitettu?

Tuki on tarkoitettu artisteille, säveltäjille sekä heitä edustaville yrityksille. Tuen saajilta edellytetään investointikykyä ja pitkäjänteistä kansainvälistymisstrategiaa. Tuen saajilla on jo entuudestaan näyttöjä kansainvälisestä kysynnästä.

Tukea voivat hakea

 • Suomeen rekisteröidyt yritykset ja yhteisöt, jotka ovat ennakkoperintärekisterissä ja joilla ei ole verovelkaa
 • Yksityishenkilöt (Suomen kansalaiset tai pysyvästi Suomessa asuvat henkilöt)

Hakijat ovat itse tai edustavat

 • vientiartisteja
 • säveltäjiä

Tukea hakevan yksityishenkilön tulee olla tekijänoikeusjärjestön asiakas ja verovelvollinen Suomeen.

Mihin tarkoituksiin tukea voi käyttää?

Tukea voi hakea seuraavan kaltaisiin hankkeisiin:

 • Artistin uuteen julkaisuun liittyvä kansainvälinen viestintä ja promootio
 • Säveltäjän teoksen julkaisuun tai esitykseen liittyvä kansainvälinen viestintä ja promootio
 • Ulkomaisten ammattilaisvieraiden (esim. toimittajien tai PR-toimijoiden) kutsuminen Suomeen osana viestinnän ja promootion toimenpiteitä

Tukea ei voi hakea jos

 • toimenpiteet toteutetaan Suomessa (lukuun ottamatta ulkomaisten ammattilaisvieraiden matkakuluja ja verkossa toteutettavien esiintymisten tuotanto)
 • julkinen tuki kattaa jo valmiiksi 50 prosenttia tai enemmän hankkeen kuluista

Mihin kuluihin tukea voi hakea?

Tukea voi hakea seuraaviin kuluihin:

 • ulkomaisten PR-toimistojen tai markkinointiviestinnän palveluiden ostaminen
 • markkinointimateriaalit ja paino
 • valo- ja videokuvaus (ei musiikkivideot)
 • kielentarkastus ja kääntäminen
 • mainostila ja sosiaalisen median mainontakulut
 • rahti ja kuljetukset
 • matkaliput, kuljetus ja majoitus (economy-luokassa) silloin kun matka tehdään promootiotarkoituksessa (ei esiintymis-, neuvottelu- tai konferenssimatkat)
 • ulkomaisten ammattilaisten matkakulut (economy-luokassa) Suomeen silloin, kun matkat liittyvät hankkeen viestintätoimenpiteisiin (esim. toimittajien tai PR-toimijoiden kutsuminen)
 • Yrityksen sisäiset palkkakulut, jotka kohdistuvat suoraan tuettavaan hankkeeseen (tuen määrä enintään 50% hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista – vaaditaan erillinen selvitys palkkakulujen kohdistumisesta hankkeelle)

Tuetuissa hankkeissa julkisten avustusten määrä ei saa ylittää 50 prosenttia hankkeen kuluista.

Myönnettävän tuen määrä on vähintään 500 euroa ja enintään 5 000 euroa. Tukipäätöksistä vastaava työryhmä päättää myönnettävän tuen suuruuden hankkeen laajuuden ja sisällön perusteella.

Millä perustein tukipäätökset tehdään?

Tukea jakaa Music Finland ja rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö.

Hakemukset käsittelee Music Finlandin hallituksen asettama riippumaton asiantuntijaryhmä, jonka päätöksistä ilmoitetaan hakijoille mahdollisimman pian hakukierroksen käsittelyn jälkeen, arviolta neljä viikkoa hakuajan umpeutumisesta. Valitsijatyöryhmä ottaa hakemuksen käsittelyyn, mikäli hakukriteerit täyttyvät.

Hakukriteerit:

 • Hanke toteutuu 1.1.2021–31.5.2022 välisenä aikana
 • Hakijana on suomalainen yritys tai yhteisö tai yksityishenkilö (Suomen kansalainen tai pysyvästi Suomessa asuva henkilö)
 • Hakijayrityksen tai -yhteisön on oltava ennakkoperintärekisterissä koko hankkeen ajan (hakemuksen jättöhetkestä tuen maksatukseen) eikä sillä saa olla verovelkaa.
 • Hakijayrityksen tai -yhteisön de minimis -tuen enimmäismäärä ei ylity. Music Finlandin jakamat tuet ovat de minimis -tukia eli yrityksille myönnettävää vähämerkityksistä julkista tukea. De minimis -tuen enimmäismäärä on 200 000 euroa kuluvan ja kahden edellisen verovuoden aikana. De minimis -tukia myöntävät Music Finlandin lisäksi esimerkiksi Business Finland, kunnat, maakuntien liitot, ministeriöt, Finnvera ja ELY-keskukset. Yrityksen on itse huolehdittava, ettei de minimis -kiintiö täyty. Lisätietoa de minimis -tuista voit lukea täältä.

Valintaperusteet, joilla hakemuksia arvioidaan:

 • Hankkeen merkitys artistin tai säveltäjän kansainvälisen uran kannalta
 • Hankkeen merkitys artistin, säveltäjän ja/tai taustaorganisaation kansainvälistymisstrategialle
 • Hankkeen ja suunnitelman ammattimaisuus
 • Artistin, säveltäjän, taustaorganisaation ja yhteistyökumppaneiden toiminnan ammattimaisuus
 • Hankkeen tavoitteet (esim. media- ja some-näkyvyyden kasvu, yhteistyökumppanuudet, verkoston laajentaminen, kansainvälisten työmahdollisuuksien lisääminen)
 • Artistin tai säveltäjän kansainvälinen kokemus ja/tai menestys kotimaassa
 • Hakijan tukihistoria
 • Hankkeen kotimaisuusaste

Huomaathan, että tukea ei automaattisesti myönnetä, vaikka kriteerit täyttyisivät. Valitsijatyöryhmä arvioi hakemuksen perusteella hankkeen merkitystä hakijan kansainväliselle uralle. Hakemuksia myös verrataan toisiinsa.

Kun tuki on myönnetty

Myönteisen tukipäätöksen saaneet solmivat Music Finlandin kanssa opetus- ja kulttuuriministeriön ohjeistuksen mukaisen sopimuksen, jossa sovitaan tuen käytöstä. Tuki voidaan maksaa vain sille tuensaajalle, jolle tuki on alun perin myönnetty. Kaikkien kulujen on todistettavasti oltava tuensaajan maksamia.

Raportointilomake toimitetaan tuensaajalle sähköpostitse noin viikon sisällä tukipäätöksestä. Raportointi on tehtävä viimeistään 60 päivää hankkeen päättymisen tai tukipäätöksen jälkeen, ellei erityistapauksissa toisin sovita.

Tuen maksu edellyttää

 • Valtionavustussopimuksen allekirjoittamista
 • Hankkeen sisällön ja toteuman raportointia sähköisesti
 • Kulujen todentamista
 • Hankekohtaisen kustannuspaikan tuloslaskelmalla ja pääkirjalla, joissa kulut ovat selkeästi todennettavissa (yritykset)
 • Kuittikopioilla ja maksutositteilla, joista ilmenee selkeästi, mitä kulu koskee ja kuka kulun on maksanut (yksityishenkilöt ja yritykset, joilla ei ole hankekohtaista kustannuspaikkaa kirjanpito-ohjelmassa)

Music Finland pidättää oikeuden tarkistaa tuen määrää, jos hakemuksessa esitetty suunnitelma tai budjetti muuttuu merkittävästi hankkeen aikana.

Tuen hakeminen

Hakijoita suositellaan olemaan yhteydessä Music Finlandiin ennen hakemuksen jättämistä, mikäli kysymyksiä liittyen tuen hakemiseen, hankkeen tukikelpoisuuteen, hakemuksen täyttämiseen tai hakukriteereihin ilmenee. Yhteyshenkilöiden tiedot löytyvät tämän sivun ylälaidasta.

Vuoden 2021 hakukierrosten takarajat ovat:

  • 15.4.2021
  • 15.8.2021
  • 15.10.2021
  • 15.1.2022

Hakemukset käsittelee Music Finlandin hallituksen asettama riippumaton asiantuntijaryhmä, jonka päätöksistä ilmoitetaan hakijoille mahdollisimman pian hakukierroksen käsittelyn jälkeen, arviolta neljä viikkoa hakuajan umpeutumisesta.

Hakemus tehdään tällä sähköisellä lomakkeella.

In English