Music Finlandin musiikkivientituki poikkeusoloissa

Music Finland tukee covid19 -tilanteessa suomalaisen musiikin kansainvälisen näkyvyyden ja musiikkiviennin vahvistamista. Poikkeusaikana vientitoimenpiteitä voi toteuttaa erilaisilla digitaalisilla alustoilla, digitaalisissa palveluissa tai kansainvälisissä medioissa. Pyrimme näin edesauttamaan suomalaisia ammattimaisia musiikinviejiä tavoittamaan kansainvälisiä portinvartijoita sekä yleisöä siihen saakka, kunnes elävän musiikin esittäminen on jälleen mahdollista.

Information in English.

Käsittelemme hakemuksia viikoittain, 3.4.–8.5.2020 välisellä ajalla. Käsittelypäivä on joka viikon perjantai. Hakemukset arvioi ulkopuolinen asiantuntijaryhmä. Kunkin viikon keskiviikkona kello 12:00 mennessä lähetetyt hakemukset ehtivät saman viikon käsittelyyn. Ensimmäinen käsittely on perjantaina 3.4.2020. Tukimuodon jatkoa ilmoitetun ajanjakson jälkeen sekä sen tarvetta ja kehittämistä arvioidaan jatkuvasti covid19-tilanteen mukaan. 

Tuen vähimmäismäärä on 500 euroa ja enimmäismäärä 6000 euroa toimijaa kohden. Tuen kohdalla voidaan joissain tapauksissa luopua 50 prosentin omarahoitusosuudesta (100 prosentin tuki hankkeelle), mutta jokainen hakemus arvioidaan tältä osin erikseen. Joissain tapauksissa myös yrityksen sisäisiä työvoimakustannuksia voi sisällyttää tuen määrään. 

Huom! Tuki on tarkoitettu jo aloitettuun artistin, tekijän tai tuotteen kansainväliseen vientihankkeeseen, jotta sen jatkuvuus voidaan turvata poikkeusoloissa ja toteuttaa esimerkiksi digitaalisin keinoin.

Tukea voidaan myöntää myös uudenlaisten musiikkivientiä edistävien innovaatioiden lanseeraamiseen ja kehittämiseen.

Tukea voi hakea esimerkiksi seuraaviin kuluihin:

 • ammattimaisten PR-toimistojen ja markkinointiviestinnän palvelut (esim. suunnittelukulut, konsultaatiopalkkiot)
 • mainostila ja sosiaalisen median mainontakulut
 • uuden julkaisun markkinointi ja promootio digitaalisilla alustoilla
 • valokuvaus ja videointi, mikäli se liittyy selkeästi digitaalisesti toteuttavaan toimenpiteeseen
 • kansainvälisille digitaalisille alustoille tuotettujen hankkeiden tuotantokulut (laitevuokrat sekä tuotantoon liittyvät ostopalvelut)
 • vientihankkeeseen selkeästi liittyvät, hakijayrityksen sisäiset työvoimakustannukset (sisäisten työvoimakustannusten osuus voi olla enintään 50 prosenttia haettavasta kokonaismäärästä, kulujen yhteys vientihankkeeseen tulee selittää selkeästi hakemuksessa)
 • muut ostopalvelut (esim. juridiset palvelut)
 • musiikkivientiä edistävien uudenlaisten innovaatioiden kehittäminen (näissä tapauksissa ole yhteydessä Kaisa Rönkköön ennen hakemuksen jättämistä)

Tuen tarkoitus on edistää ammattimaisten ja kansainvälisesti toimivien suomalaisyritysten vientitoimintaa sekä tukea sen jatkuvuutta. Sillä halutaan edistää suomalaisen musiikin saatavuutta ja tunnettuutta erityisesti digitaalisilla alustoilla sekä näkyvyyttä kansainvälisessä mediassa.

Kuka voi hakea? 

Tukea voivat hakea artisteja, yhtyeitä tai tekijöitä edustavat Suomeen rekisteröidyt yritykset ja yhteisöt, jotka ovat ennakkoperintärekisterissä eikä niillä ole verovelkaa. Tuen saajilta edellytetään kansainvälistymisstrategiaa sekä hankesuunnitelman läpikäymistä Music Finlandin kanssa. Tuki kohdistuu erityisesti suomalaisiin artisteihin, yhtyeisiin ja tekijöihin, joilla on näyttöjä kansainvälisestä kysynnästä (tulee tuoda esiin hakemuksessa).

Hanke on toteutettava 18.3.–31.12.2020 välisenä aikana

Hakijayrityksen de minimis -tuen enimmäismäärä ei saa ylittyä. Music Finlandin jakamat tuet ovat de minimis -tukia eli yrityksille myönnettävää vähämerkityksistä julkista tukea. De minimis -tuen enimmäismäärä on 200 000 euroa kuluvan ja kahden edellisen verovuoden aikana.

Valintaperusteet, joilla hakemuksia arvioidaan: 

 • Hankkeen tavoitteet (esim. media- ja some-näkyvyyden kasvu, yhteistyökumppanuudet, verkoston laajentaminen, kansainvälisten työmahdollisuuksien lisääminen)
 • Hankkeen toteuttamiskelpoisuus
 • Hankkeen merkitys artistin tai säveltäjän kansainvälisen uran kannalta
 • Hankkeen merkitys artistin, säveltäjän ja/tai taustaorganisaatiolle
 • Hankkeen ja suunnitelman ammattimaisuus
 • Artistin, säveltäjän, taustaorganisaation ja yhteistyökumppaneiden toiminnan ammattimaisuus
 • Artistin tai säveltäjän kansainvälinen kokemus ja/tai menestys kotimaassa
 • Hakijan tukihistoria
 • Hankkeen kotimaisuusaste

Huomaathan, että tukea ei automaattisesti myönnetä, vaikka kriteerit täyttyisivät. Valitsijatyöryhmä arvioi hakemuksen perusteella hankkeen merkitystä hakijan kansainväliselle uralle. Hakemuksia myös verrataan toisiinsa. 

Kun tuki on myönnetty 

Myönteisen tukipäätöksen saaneet solmivat Music Finlandin sopimuksen, jossa sovitaan tuen käytöstä. Tuki voidaan maksaa vain sille tuensaajalle, jolle tuki on alun perin myönnetty. Kaikkien kulujen on todistettavasti oltava tuensaajan maksamia. 

Raportointilomake toimitetaan tuensaajalle sähköpostitse noin viikon sisällä tukipäätöksestä. Raportointi on tehtävä viimeistään 60 päivää hankkeen päättymisen tai tukipäätöksen jälkeen, ellei erityistapauksissa toisin sovita. 

Tuen maksu edellyttää: 

 • Valtionavustussopimuksen allekirjoittamista
 • Hankkeen sisällön ja toteuman raportointia sähköisesti
 • Kulujen todentamista
  • Hankekohtaisen kustannuspaikan tuloslaskelmalla ja pääkirjalla, joissa kulut ovat selkeästi todennettavissa (yritykset)
  • Kuittikopioilla ja maksutositteilla, joista ilmenee selkeästi, mitä kulu koskee ja kuka kulun on maksanut (yritykset joilla ei ole hankekohtaista kustannuspaikkaa kirjanpito-ohjelmassa) 

Music Finland pidättää oikeuden tarkistaa tuen määrää, jos hakemuksessa esitetty suunnitelma tai budjetti muuttuu merkittävästi hankkeen aikana. 

Tuen hakeminen 

Hakijoita suositellaan olemaan yhteydessä Music Finlandiin ennen hakemuksen jättämistä, mikäli kysymyksiä liittyen tuen hakemiseen, hankkeen tukikelpoisuuteen, hakemuksen täyttämiseen tai hakukriteereihin ilmenee. Yhteyshenkilöiden tiedot löytyvät tämän sivun ylälaidasta. 

Hakemus tehdään tällä sähköisellä lomakkeella.

Tukea jakaa Music Finland ja sen rahoittavat Musiikin edistämissäätiö ja opetus- ja kulttuuriministeriö (vahvistuu myöhemmin).