Music Finlandin live-tuki

Music Finlandin live-tuella tuetaan kiertueita, showcase-esiintymisiä, merkittäviä livestream-keikkoja ja muita yksittäisiä live-esiintymisiä, jotka ovat artistin tai yhtyeen kansainvälisen uran kehittymisen kannalta merkittäviä. Tuki myönnetään artistia tai yhtyettä edustavalle taustaorganisaatiolle kattamaan tällaisista hankkeista aiheutuneita kuluja. Music Finlandin jakaman Live-tuen rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö. Tuen määrä voi olla enintään 50 prosenttia hyväksytyistä kuluista.

Information in English

Kenelle tuki on tarkoitettu?

Tuki on tarkoitettu artisteja tai yhtyeitä edustaville, Suomeen rekisteröidyille yrityksille tai yhteisöille, jotka ovat ennakkoperintärekisterissä eikä niillä ole verovelkaa. Tuen saajilta edellytetään investointikykyä ja pitkäjänteistä kansainvälistymisstrategiaa. Tuki kohdistuu suomalaisiin artisteihin ja yhtyeisiin, joilla on näyttöjä kansainvälisestä kysynnästä.

Live-tukea ei voida myöntää yksityishenkilöille.

Mihin tarkoituksiin tukea voi käyttää?

Live-tuki on alkuvaiheen vientituki. Sillä tuetaan artistin tai yhtyeen kansainvälistymistä uusilla markkina-alueilla. Live-tuella voidaan tukea myös uuden julkaisun tai laajemman markkinointikokonaisuuden yhteydessä toteutettavia kiertueita tai esiintymisiä.

Tukea voi hakea seuraavan kaltaisiin hankkeisiin:

 • Ulkomailla tapahtuvat kiertueet artistille/yhtyeelle uusilla markkina-alueilla tai osana uuden julkaisun markkinointia
 • Ulkomailla tapahtuvat merkittävät yksittäiset esiintymiset (esim. merkittävä festivaali, showcase-tapahtuma tms), jotka voivat kasvattaa artistin/yhtyeen näkyvyyttä tai muilla tavoin edistää kansainvälistymistä
 • Livestream esiintymisiin, joiden pääkohdemarkkina on ulkomailla
 • Ulkomaisten ammattilaisvieraiden kutsuminen Suomessa tapahtuvaan esiintymiseen

Tukea ei voi hakea jos

 • Esiintymiset tapahtuvat Suomessa (lukuun ottamatta ulkomaisten ammattilaisvieraiden matkakuluja ja livestream-esiintymisten taltiointia)
 • Hakija on ennestään saanut useita kertoja tukea samalla markkinalla tapahtuviin esiintymisiin.
 • Julkinen tuki kattaa jo valmiiksi 50 prosenttia tai enemmän hankkeen kuluista
 • Hakijana on yksityishenkilö

Mihin kuluihin live-tukea voi hakea?

Live-tukea voi hakea seuraaviin kuluihin:

 • Matkakulut (matkaliput economy-luokassa, lentokenttäkuljetukset, rahti- ja ylipainokulut, viisumit, matka- ja tavaravakuutukset, ajoneuvovuokrat)
 • Majoitus (economy-luokassa hankkeen aikana)
 • Tuotantokulut (laite- ja soitinvuokrat, sekä tuotantoon liittyvät ostopalvelut, kuten kiertuemanagerin, teknikoiden ja artistin taustamuusikoiden ja sijaistavien muusikoiden palkkiot)
 • Päivärahat
 • Markkinointi- ja viestintäkulut (hankkeeseen liittyvän viestinnän ja PR:n ostopalvelut sekä markkinointimateriaalit – ei koske musiikkivideoita)
 • Ulkomaisten ammattilaisten matkakulut kutsuttaessa Suomessa järjestettävään esiintymiseen (economy-luokassa)
 • Yrityksen sisäiset palkkakulut, jotka kohdistuvat suoraan tuettavaan hankkeeseen (ei koske esiintyvien artistien palkkakuluja. Tuen määrä enintään 50% hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista – vaaditaan erillinen selvitys palkkakulujen kohdistumisesta hankkeelle)

Kaikkien kulujen on todistettavasti oltava tuenhakijan maksamia ja yrityksen kirjanpidossa.

Live-tuella ei tueta taloudellista voittoa tekeviä hankkeita. Live-tuki voi kattaa hankkeen tukikelpoisista kuluista enintään 50 prosenttia ja enintään tappiollisen osuuden määrän. Tuetuissa hankkeissa julkisten avustusten määrä ei saa ylittää 50 prosenttia hankkeen kuluista. Myönnettävän tuen määrä on vähintään 300 euroa ja enintään 5000 euroa.

Tukipäätöksistä vastaava työryhmä päättää myönnettävän tuen suuruuden hankkeen laajuuden ja sisällön sekä hakijan tukihistorian perusteella.

Millä perustein tukipäätökset tehdään?

Live-tukea jakaa Music Finland ja rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö.

Hakemukset käsittelee Music Finlandin hallituksen asettama riippumaton asiantuntijaryhmä, jonka päätöksistä ilmoitetaan hakijoille mahdollisimman pian hakukierroksen käsittelyn jälkeen, arviolta neljä viikkoa hakuajan umpeutumisesta. Live-tuen valitsijatyöryhmä ottaa hakemuksen käsittelyyn, mikäli hakukriteerit täyttyvät.

Hakukriteerit:

 • Hanke toteutuu 1.1.2021–31.5.2022 välisenä aikana
 • Hakijana on suomalainen yritys tai yhteisö
 • Hakijan on oltava ennakkoperintärekisterissä koko hankkeen ajan (hakemuksen jättöhetkestä tuen maksatukseen) eikä sillä saa olla verovelkaa
 • Tuettavien esiintymisten on tapahduttava ulkomailla, poikkeuksena ulkomaalaisten ammattilaisten kutsuminen Suomessa tapahtuvaan esiintymiseen
 • Hakijayrityksen de minimis -tuen enimmäismäärä ei ylity. Music Finlandin jakamat tuet ovat de minimis -tukia eli yrityksille myönnettävää vähämerkityksistä julkista tukea. De minimis -tuen enimmäismäärä on 200 000 euroa kuluvan ja kahden edellisen verovuoden aikana. De minimis -tukia myöntävät Music Finlandin lisäksi esimerkiksi Business Finland, kunnat, maakuntien liitot, ministeriöt, Finnvera ja ELY-keskukset. Yrityksen on itse huolehdittava, ettei de minimis -kiintiö täyty. Lisätietoa de minimis -tuista voit lukea täältä.

Valintaperusteet, joilla hakemuksia arvioidaan:

 • Hankkeen merkitys artistin tai yhtyeen kansainvälisen uran kannalta
 • Hankkeen merkitys taustaorganisaation kansainvälistymisstrategialle
 • Hankkeen ja suunnitelman ammattimaisuus
 • Hankkeen tavoitteet (esim. yhteistyökumppanuudet, näkyvyyden kasvattaminen)
 • Edustajana on oltava ammattimainen tiimi, jolla on edellytykset edistää artistin/yhtyeen uraa
 • Tuen kohdetta edustavan tahon on pystyttävä tekemään hankkeen edellyttämiä investointeja
 • Artistin/yhtyeen kysyntä markkina-alueella
 • Artistin/yhtyeen tukihistoria
 • Hankkeen kotimaisuusaste (kotimaisten toimijoiden riittävä osuus)Huomaathan, että tukea ei automaattisesti myönnetä, vaikka kriteerit täyttyisivät. Valitsijatyöryhmä arvioi hakemuksen perusteella hankkeen merkitystä ja kansainvälistä potentiaalia. Hakemuksia verrataan myös toisiinsa.

Kun tuki on myönnetty

Myönteisen tukipäätöksen saaneet solmivat Music Finlandin kanssa opetus- ja kulttuuriministeriön ohjeistuksen mukaisen sopimuksen, jossa sovitaan tuen käytöstä. Tuki voidaan maksaa vain sille tuensaajalle, jolle tuki on alun perin myönnetty. Kaikkien kulujen on todistettavasti oltava tuensaajan maksamia.

Raportointilomake toimitetaan tuensaajalle sähköpostitse noin viikon sisällä tukipäätöksestä. Raportointi on tehtävä viimeistään 60 päivää hankkeen päättymisen tai tukipäätöksen jälkeen, ellei erityistapauksissa toisin sovita.

Tuen maksu edellyttää

 • Valtionavustussopimuksen allekirjoittamista
 • Hankkeen sisällön ja toteuman raportointia sähköisesti
 • Kulujen todentamista
  • hankekohtaisen kustannuspaikan tuloslaskelmalla ja pääkirjalla, joissa kulut ovat selkeästi todennettavissa
  • kuittikopioilla ja maksutositteilla, joista ilmenee selkeästi, mitä kulu koskee ja kuka kulun on maksanut (yritykset, joilla ei ole hankekohtaista kustannuspaikkaa kirjanpidossa)

Music Finland pidättää oikeuden tarkistaa tuen määrää, jos hakemuksessa esitetty suunnitelma tai budjetti muuttuu merkittävästi hankkeen aikana.

Tuen hakeminen

Hakijoita suositellaan olemaan yhteydessä Music Finlandiin ennen hakemuksen jättämistä, mikäli kysymyksiä liittyen tuen hakemiseen, hankkeen tukikelpoisuuteen, hakemuksen täyttämiseen tai hakukriteereihin ilmenee. Yhteyshenkilöiden tiedot löytyvät tämän sivun ylälaidasta.

Hakemus tehdään sähköisellä lomakkeella. Linkki hakulomakkeeseen löytyy sivun alalaidasta. Hakukierroksia on vuosittain neljä.

Vuoden 2021 hakukierrosten takarajat ovat:

  • 15.4.2021
  • 15.8.2021
  • 15.10.2021
  • 15.1.2022

Hakemukset käsittelee Music Finlandin hallituksen asettama riippumaton asiantuntijaryhmä, jonka päätöksistä ilmoitetaan hakijoille mahdollisimman pian hakukierroksen käsittelyn jälkeen, arviolta neljä viikkoa hakuajan umpeutumisesta.

Hakemus tehdään tällä sähköisellä lomakkeella.