Vientistrategia

Fast Track -vientistrategia on uusi palvelu, joka on osa Music Finlandin Fast Track -kasvuohjelmaa. Palvelu sisältää tukea vientiä tekevien suomalaisyritysten kansainvälistymisen investointeihin sekä apua kansainvälisen toiminnan kehittämiseen. VUODEN 2019 HAKUAIKA ON PÄÄTTYNYT.

Fast Track -vientistrategia on palvelu suomalaisille vientiä tekeville yrityksille, jotka tähtäävät kansainväliseen kasvuun. Sillä tuetaan yritysten ja niiden edustamien artistien tai tekijöiden pitkäjänteisten strategioiden toteuttamista. Mukaan valittavilla yrityksillä on sekä ajallisia että rahallisia investointeja vaativa vientisuunnitelma kansainvälisille markkinoille.

Päätökset tuettavista hankkeista tekee Music Finlandin hallituksen asettama valitsijatyöryhmä. Fast Track -vientistrategiaa rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö.

Kenelle ohjelma on tarkoitettu?

Fast Track -vientistrategiaan valitaan hankkeita, joiden toteuttajana on yksi tai useampi suomalainen yritys. Mukaan valittavat hankkeet voivat käsittää esimerkiksi useamman artistin tai musiikintekijän kansainvälisen uran edistämisen tai laajemman yrityskohtaisen vientistrategian toteuttamisen, kuten yrityksen toiminnan laajentamisen uudelle markkina-alueelle. Hankkeilla on konkreettiset tavoitteet, ammattimaisesti laadittu ja toteutuskelpoinen suunnitelma sekä hyvät edellytykset menestymiselle. Hankkeiden toteuttaminen myös edellyttää merkittäviä investointeja. Mukaan valittavien yritysten tulee olla sitoutuneita vientitoimintaan, ja niillä tulee olla taloudellisesti hyvät edellytykset toteuttaa hanke.

Mihin ohjelman tukea voi käyttää?

Ohjelmaan valittavat hankkeet voivat käsittää esimerkiksi useamman artistin tai musiikintekijän kansainvälisen uran edistämisen tai laajemman yrityskohtaisen vientistrategian toteuttamisen, kuten yrityksen toiminnan laajentamisen uudelle markkina-alueelle. Valituissa hankkeissa tuetaan esimerkiksi osallistujayritysten vientistrategian luomista, ulkopuolisten palveluiden ostamista, ostajatapaamisten ja vientimatkojen toteuttamista sekä markkinatutkimusta. 

Jokaisella valitulla hankkeella on Music Finlandissa oma nimetty yhteyshenkilö/vientipäällikkö, joka osallistuu tapauskohtaisesti ja tarpeen mukaan hankkeen strategian suunnitteluun sekä edesauttaa hankkeen onnistunutta toteuttamista. Hankkeille tehdään yhdessä Music Finlandin kanssa toteutussuunnitelma, jonka toteutumista ja tuloksia seurataan hankkeen edetessä. Music Finland tarjoaa osallistuville yrityksille neuvontaa ja apua esimerkiksi vientistrategian suunnittelussa sekä kohdemarkkinan kumppaneiden valinnassa ja verkostojen kasvattamisessa.

Fast Track -vientistrategiassa tuetaan hankkeiden kuluja seuraavissa kululuokissa:

 • Markkinointi- ja viestintäkulut (viestinnän ja PR:n ostopalvelut, markkinointimateriaalit, mainostila, kielentarkastus ja kääntäminen, valo- ja videokuvaus)
 • Ulkopuolisen konsultin tai palveluntarjoajan palveluiden ostaminen
 • Live-tuotantojen kulut (laite- ja soitinvuokrat sekä tuotantopalvelut)
 • Majoitus hankkeen aikana (economy-taso)
 • Matkaliput ja kuljetus (myös rahti- ja ylipainokulut) economy-luokassa
 • Muut matkakulut (esim. viisumit, matka- ja tavaravakuutukset)
 • Ulkomaisten ammattilaisten matkakulut Suomeen kutsuttaessa (economy)

Miten valinnat tehdään?

Fast Track -valitsijatyöryhmä ottaa hakemuksen käsittelyyn, mikäli hakukriteerit täyttyvät. Sen jälkeen hakemuksia arvioidaan valintaperustein. Tukea ei automaattisesti myönnetä, vaikka kriteerit täyttyisivät. Valitsijatyöryhmä arvioi hakemuksen perusteella hankkeen merkitystä ja kansainvälistä potentiaalia. Hakemuksia verrataan myös toisiinsa.

Hankkeiden valintakriteerit:

 • Fast Track -vientistrategiassa tuetaan vain suomalaisia yrityksiä
 • Tuen saajan on oltava koko hankkeen ajan (hakemushetkellä, vientitoimenpiteiden aikana ja raportointihetkellä) ennakkoperintärekisterissä, eikä yrityksellä saa olla verovelkaa
 • Hankkeen taustalla tulee olla ammattimainen tiimi, jolla on edellytykset investoida vientiin pitkällä tähtäimellä
 • Hankkeen tulee tähdätä merkittävään kasvuun kohdemarkkinoilla
 • Hanke toteutetaan vuoden sisällä aloittamisesta (kuitenkin aikavälillä 1.6.2019-31.12.2020)

Hankkeiden arviointikriteerit:

 • Merkitys yrityksen liiketoiminnan kansainväliselle kasvulle ja kehittymiselle
 • Merkitys yrityksen edustamien artistien tai tekijöiden kansainvälistymisen kannalta
 • Toiminnan ammattimaisuus sekä yhteistyökumppaneiden laatu 
 • Yrityksen aikaisempi kansainvälinen toiminta ja tulokset
 • Hankesuunnitelman ammattimaisuus ja toteutuskelpoisuus sekä hankkeen tavoitteet

Paljonko tukea voi hakea?

Fast Track -tuen osuus voi olla enintään 50 prosenttia tuetun hankkeen kokonaiskuluista. Tuki on vähintään 10 000 euroa ja enintään 50 000 euroa tuettua hanketta kohden.

Hakeminen ohjelmaan

Ohjelmaan valitaan hankkeita kerran vuodessa. Vientistrategian vuoden 2019 hakuaika on päättynyt, tiedotamme tulevista hakukierroksista vuoden 2020 keväällä.

Samaa hanketta voi toteuttaa yhteistyössä myös useampi yritys, mutta yhden yrityksen on toimittava hankkeen päätoteuttajana.

Hakemukset käsittelee Music Finlandin hallituksen asettama riippumaton asiantuntijaryhmä, jonka päätöksistä ilmoitetaan hakijoille mahdollisimman pian hakukierroksen käsittelyn jälkeen.

Valintojen jälkeen 

Fast Track -vientistrategiaan valitut yritykset solmivat Music Finlandin kanssa opetus- ja kulttuuriministeriön ohjeistuksen mukaisen sopimuksen, jossa sovitaan ohjelman tuen käytöstä. Tuki voidaan maksaa vain sille yritykselle (päätoteuttaja), jolle tuki on alun perin myönnetty.

Raportointilomake toimitetaan tuensaajalle sähköpostitse viikon sisällä päätöksestä. Raportointi on tehtävä viimeistään 60 päivää hankkeen päättymisen jälkeen, ellei toisin sovita. Ohjelman tuki maksetaan takautuvasti sen jälkeen kun päätoteuttaja on toimittanut raportin ja tiliselvityksen Music Finlandille. 

Music Finland pidättää oikeuden tarkistaa ohjelman tuen määrää jos hakemuksessa esitetty suunnitelma tai budjetti muuttuu merkittävästi hankkeen aikana. 

Hakijoita suositellaan olemaan yhteydessä Music Finlandiin ennen hakemuksen jättämistä.