Tutkimukset

Musiikkialan talous Suomessa 2011

Musiikkialan talous Suomessa 2011

Eero Tolppanen & Tommi Tuomainen (Elements Music)
Musiikkialan talous Suomessa 2011
Music Finland – Tunnuslukuja ja tutkimuksia 2, kesäkuu 2012. ISSN 2243-0210.

PDF-julkaisu: musicfinland.fi/fi/media/dokumentit/tunnuslukuja_ja_tutkimuksia2.pdf
English summary: musicfinland.fi/fi/media/dokumentit/MusicFinland_surveys_2b.pdf

Tiivistelmä

Elements Music Oy on keväällä 2012 selvittänyt Music Finland ry:n toimeksiannosta musiikkialan talouden rahallisen kokonaisarvon Suomessa vuonna 2011. Tämän lisäksi on kartoitettu alan työllistävyyttä.

 Aiemmin arvioita musiikkialan kokonaisvolyymistä on tehnyt esimerkiksi Tilastokeskus. Tässä selvityksessä pyritään kuitenkin tarkempaan rahavirtojen erittelyyn. Tarkoituksena on lisäksi laatia malli, jolla alan luvut voidaan selvittää vuosittain ja kansainvälisesti vertailukelpoisesti.

Selvitys lähestyy musiikkialaa taloudellisten klusterien näkökulmasta. Klusteri yleisterminä tarkoittaa joukkoa samanlajisia kohteita, jotka kasvavat tai muulla tavoin pysyvät yhdessä. Klusteri voidaan käsittää suppeana, laajana ja kattavana riippuen tarkasteltavasta laajuudesta kerrannaisvaikutukset huomioiden.

Klusteri muodostuu sektoreista, jotka tässä tutkimuksessa ovat elävä musiikki, teokset ja tallenteet. Nämä yhdessä muodostavat musiikkialan suppean klusterin eli ytimen. Ytimen lisäksi tässä selvityksessä on huomioitu myös koulutus, sillä se vaikuttaa huomattavasti paitsi musiikkialan sektoreiden toimintaan myös musiikkialan kokonaistalouden arvoon.

Selvityksen pääasiallisena aineistona on käytetty etujärjestöjen tekemiä aiempia selvityksiä. Lähdemateriaalia on täydennetty valikoiduilla asiantuntijahaastatteluilla. Vaikka vuodelta 2011 aineistoa on varsin kattavasti saatavilla, on esimerkiksi koulutuksen osalta jouduttu käyttämään tuoreen tiedon puutteessa vanhempaa aineistoa.

Suomen musiikkialan talouden arvoksi vuonna 2011 on arvioitu 817,7 miljoonaa euroa. Tämä sisältää elävän musiikin (414 milj. €), tekijänoikeustulot (77,9 milj. €), äänitteiden vähittäismyynnin (66,5 milj. €), musiikin koulutuksen (264,2 milj. €), sekä apurahat (14,9 milj. €).

Toimialalla voidaan arvioida työskentelevän kaikkiaan noin 30 000 ihmistä, joista suurin osa on osa-aikaisia muusikoita. Alan organisaatioissa, kuten levy-yhtiöissä, työskentelee yhteensä noin 1400 henkeä. Palkatun henkilökunnan ja yrittäjien lisäksi on syytä huomioida vapaaehtoiset, joita pelkästään festivaaleilla työskentelee noin 10 000 vuosittain.

Äänitteiden ulkomaisesta suoratuonnista ja levy-yhtiöiden ns. uusista ansaintamalleista ei ollut saatavilla tietoa. Kuitenkin edellä mainituista ensimmäinen saattaa olla hyvinkin merkittävä äänitemyynnin volyymin ja jälkimmäinen musiikkialan ansaintalogiikan kannalta. Näiden selvittäminen tulevaisuudessa olisi erittäin hyödyllistä.

Musiikkialan talous Suomessa on myös tulevina vuosina mahdollista arvioida tässä tutkimuksessa käytettyjen metodien pohjalta ja malli on pääosin vertailukelpoinen Ruotsin ja Iso-Britannian vastaavien tutkimusten kanssa.

Muita tutkimuksia